Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie systemów utylizacji biomasy
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-210-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Mięso Rafał (mieso@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Mięso Rafał (mieso@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna procesy technologiczne utylizacji odpadów i produkcji paliw BM2A_U01 Egzamin
M_W002 Zna procesy technologiczne zachodzące w układach kogeneracyjnych Egzamin
M_W003 Zna podstawy zakładania i uruchamiania zakładów produkcyjnych BM2A_W13, BM2A_W14 Kolokwium,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U001 Umiejętność projektowania linii technologicznych BM2A_U21 Wykonanie projektu
M_U002 Umiejętności doboru urządzeń do zadanego procesu technologicznego Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna procesy technologiczne utylizacji odpadów i produkcji paliw + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna procesy technologiczne zachodzące w układach kogeneracyjnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy zakładania i uruchamiania zakładów produkcyjnych - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność projektowania linii technologicznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Umiejętności doboru urządzeń do zadanego procesu technologicznego - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zapoznanie się z technologią produkcji paliw z biomasy i układów CHP. Szczegółowe omówienie procesów jednostkowych wchodzących w strukturę całego procesu produkcji. Zasady doboru urządzeń do wybranych procesów technologicznych. Podstawy projektowania procesów technologicznych utylizacji biomasy. Szczegółowe omówienie zasad projektowania kompletnych zakładów produkcji paliw na bazie biomasy. Przedstawienie kierunków rozwoju technologii utylizacji biomasy. Omówienie szczegółowe pojęcia biomasy i procesu utylizacji w zakładach energetycznych i samodzielnych jednostek CHP.

Ćwiczenia projektowe:

Zajęcia obejmują szczegółowe zasady projektowania zakładów utylizacji biomasy oraz produkcji paliw z biomasy. Zapoznanie się z tworzeniem business planu budowy zakładu. Wykonanie projektu przykładowego zakładu utylizacji biomasy. Przykłady właściwego doboru urządzeń do zadanych parametrów wejściowych procesu technologicznego. Przedstawienie możliwości zastosowania systemów CAD do projektowania linii technologicznych. Wykonanie przykładowego projektu z zastosowaniem wybranego systemu CAD. Omówienie zasad wyboru najkorzystniejszego rozwiązania dla potrzeb projektowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena wystawiona zostanie na podstawie oddanego projektu oraz zaliczenia końcowego sprawdzianu wiadomości zdobytych na zajęciach projektowych. Ocena końcowa stanowi 60% oceny z projektu i 40% oceny ze sprawdzianu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowym wymaganiem jest znajomość rysunku technicznego oraz podstawy konstrukcji maszyn. Wymaganiem dodatkowym jest znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej dostatecznym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa, redakcją naukowa Alojzy Skrobacki: Produkcja biomasy – Wybrane zagadnienia Wydawca: Wieś Jutra,2009, 84 str.
2.Praca zbiorowa, Biomasa dla energetyki i ciepłownictwa – szanse i problemy, Wydawca: Wieś Jutra,2007, 229 str.
3.Tadeusz Juliszewski: Ogrzewanie biomasą, Wydawca: PWRiL, 2009, 66 str.
4.Kozakiewicz Paweł, Nicewicz Danuta: Surowce włókniste i sposoby ich rozdrabniania Wydawnictwo SGGW, 2003, 92 str.
5. Piotr Gradziuk, Anna Grzybek, Krzysztof Kowalczyk, Bogdan Kościk: Biopaliwa
Wydawnictwo Wieś Jutra, 2002, str.160

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak