Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Process equipment design
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-211-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Różycki Sławomir (srozycki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Różycki Sławomir (srozycki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is in the possession of knowledge relevant to the issues of designing and operating process equipment. BM2A_W14, BM2A_W17 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student is in the possession of knowledge in the field of the structure and construction of basic process equipment. BM2A_W15, BM2A_W14 Kolokwium,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student can design the basic elements of process equipment. BM2A_U19, BM2A_U14, BM2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków
M_U002 Student can choose compatible process equipment and design a sustainable production process. BM2A_U17, BM2A_U19 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the necessity of searching for new technical solutions in the field of designing process equipment in order to achieve the optimization of costs, protection of the environment and the increased safety of staff and property. BM2A_K01, BM2A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is in the possession of knowledge relevant to the issues of designing and operating process equipment. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student is in the possession of knowledge in the field of the structure and construction of basic process equipment. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can design the basic elements of process equipment. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student can choose compatible process equipment and design a sustainable production process. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the necessity of searching for new technical solutions in the field of designing process equipment in order to achieve the optimization of costs, protection of the environment and the increased safety of staff and property. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. General issues relevant to designing production processes. Mass and energy balance. Economic balance. The safety of a production facility and the environment.
2. The classification of process equipment. Standardization and recommended practices in designing process equipment. Construction materials.
3. The principles of creating the flowsheet of a production process.
5. The methods of, and devices for storing, transportation and dosing solids.
6. The transportation of liquids. The construction of the elements of transmission systems.
7. The construction of the process equipment of a tank type.
8. Designing the standard elements of process equipment: shells, bottoms, covers, stub-pipes, flanges, compression seal fittings, manholes, inspection holes and liquid sight gauges.
9. The basis of designing support constructions for process equipment.

Zajęcia seminaryjne:

1. General issues relevant to designing production processes. Mass and energy balance. Economic balance. The safety of a production facility and the environment.
2. The classification of process equipment. Standardization and recommended practices in designing process equipment. Construction materials.
3. The principles of creating the flowsheet of a production process.
5. The methods of, and devices for storing, transportation and dosing solids.
6. The transportation of liquids. The construction of the elements of transmission systems.
7. The construction of the process equipment of a tank type.
8. Designing the standard elements of process equipment: shells, bottoms, covers, stub-pipes, flanges, compression seal fittings, manholes, inspection holes and liquid sight gauges.
9. The basis of designing support constructions for process equipment.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocena z kolokwium zaliczeniowego i oceny z prezentacji z uwzględnieniem aktywności na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Couper J., Penney W., Fair J., Walas S.: Chemical process equipment : selection and design, Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2005
Brownell L., Young E.: Process equipment design : vessel design, New York : John Wiley & Sons ; London : Chapman & Hall, cop. 1959
Pikoń J.: Aparatura chemiczna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak