Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fuel from biomass
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-212-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Mięso Rafał (mieso@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Mięso Rafał (mieso@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady projektowania zakładów produkcji paliw z biomasy BM2A_W13, BM2A_W14 Wykonanie projektu
M_W002 Umie rozwiązywać podstawowe problemy inżynierskie BM2A_W13, BM2A_W14 Aktywność na zajęciach
M_W003 Umie pracować zespołowo i podejmować decyzje BM2A_K07 Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U001 Zna podstawy doboru urządzeń do produkcji paliwa z biomasy BM2A_U01 Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady projektowania zakładów produkcji paliw z biomasy + - - - - - - - - - -
M_W002 Umie rozwiązywać podstawowe problemy inżynierskie + - - - - - - - - - -
M_W003 Umie pracować zespołowo i podejmować decyzje - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna podstawy doboru urządzeń do produkcji paliwa z biomasy - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Getting to know the technology for producing fuels from biomass. A detailed discussion of unit processes included in the structure of the entire production process. Rules for selection of equipment for selected processes. Basis of design processes of biomass utilization. A detailed discussion of the design principles of complete plants for the production of biomass-based fuels. Rules of selection of biomass types for fuels production.

Zajęcia seminaryjne:

Classes include detailed rules for the design of design of fuel production from biomass. Introduction to the creation of the construction of a business plan. Sample Design of the plant biomass fuel production. Examples of proper selection of equipment to selected input parameters of the technological process. Discussion of rules for choosing the best solution for the project. Individual project of biomass installation for fuel production.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Assessment will be issued on the basis of an individual project and passed a test of knowledge from lecture. Final rating is 60% of the assessment of the project and 40% of the test.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of production technology

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Kozakiewicz Paweł, Nicewicz Danuta: Surowce włókniste i sposoby ich rozdrabniania Wydawnictwo SGGW, 2003, 92 str.
2. Piotr Gradziuk, Anna Grzybek, Krzysztof Kowalczyk, Bogdan Kościk: Biopaliwa
Wydawnictwo Wieś Jutra, 2002, str.160
3. White, L. P.; Plaskett, L. G. Biomass as fuel. 1981, 211 pp.
4. J. Goettemoeller, A. Goettemoeller: Sustainable Ethanol: Biofuels, Biorefineries, Cellulosic Biomass, Flex-fuel Vehicles, and Sustainable Farming for Energy IndependencePrairie Oak Publishing 2007, 196 pages

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak