Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Renovable energy sources
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-215-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Mięso Rafał (mieso@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Mięso Rafał (mieso@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Umie wykorzystać wiedzę w praktyce BM2A_W13, BM2A_W14 Wykonanie projektu
M_W002 Zna zasady doboru źródła energii do postawionego problemu BM2A_W13, BM2A_W14 Studium przypadków
Umiejętności
M_U001 Zna podstawy projektowania instalacji OZE BM2A_U01 Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna zasady pracy zespołowej i podejmowania właściwych decyzji BM2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Umie wykorzystać wiedzę w praktyce + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady doboru źródła energii do postawionego problemu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna podstawy projektowania instalacji OZE - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna zasady pracy zespołowej i podejmowania właściwych decyzji - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Discussion of alternative energy sources with examples of solar energy, wind, biomass. Implementation suitable energy source for the proposed facility. Detailed discussion of the solutions used in practice. Theoretical basis of power systems using alternative energy sources. Construction and operation of small and large systems of power. Modeling of technological parameters related to the design of renewable energy installations.

Zajęcia seminaryjne:

Classes include detailed rules for the design of installation with use of alternative energy sources. Introduction to the creation of the business plan for suitable alternative energy sources as sun, wind or biomass. Example of design of the installation for production energy from alternative energy sources. Examples of proper selection of equipment to selected input parameters of the technological process. Discussion of rules for choosing the best solution for the project. Individual project of alternative energy sources installation.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Assessment will be issued on the basis of an individual project and passed a test of knowledge from lecture. Final rating is 60% of the assessment of the project and 40% of the test.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge about alternative energy sources.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Efstathios E.: Springer; Alternative Energy Sources Springer 2012 476 pages
2. Zehner O.: Green Illusions: The Dirty Secrets of Clean Energy and the Future of Environmentalism (Our Sustainable Future) University of Nebraska Press 2012 463 pages
3. Steeby D.: Alternative Energy: Sources and Systems (Green Destination) Delmar Cengage Learning 2011, 336 Pages

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak