Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instalacje termicznego przekształcenia odpadów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-306-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pająk Tadeusz (pajak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Pająk Tadeusz (pajak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada nabytą na I stopniu studiów wiedzę w zakresie podstaw fizyki, niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących podczas termicznego przekształcania odpadów Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W002 posiada wiedzę w zakresie podstaw chemii umozliwiającą zrozumienie teorii podstawowych procesów cieplnych związanych z termicznym przekształcaniem odpadów Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W003 ma wiedzę z zakresu technologii i inżynierii środowiska w tym systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, szczególnie w aspekcie ochrony powierzchni ziemi i powietrza BM2A_W14 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Projekt inżynierski,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać rozumienie przemian fizycznych, chemicznych i termodynamicznych dla przebiegu procesów termicznego przekształcania odpadów Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Projekt inżynierski,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe dla celów projektu i oceny instalacji termicznego przekształcania odpadów BM2A_U13 Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Projekt inżynierski,
Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób umożliwiający zrozumienie i projektowanie instalacji termicznego przekształcania odpadów Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 forma zajęć wykształca potrzebę systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych BM2A_K02 Kolokwium,
Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada nabytą na I stopniu studiów wiedzę w zakresie podstaw fizyki, niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących podczas termicznego przekształcania odpadów + - + - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę w zakresie podstaw chemii umozliwiającą zrozumienie teorii podstawowych procesów cieplnych związanych z termicznym przekształcaniem odpadów + - + - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę z zakresu technologii i inżynierii środowiska w tym systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, szczególnie w aspekcie ochrony powierzchni ziemi i powietrza + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać rozumienie przemian fizycznych, chemicznych i termodynamicznych dla przebiegu procesów termicznego przekształcania odpadów + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe dla celów projektu i oceny instalacji termicznego przekształcania odpadów + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi myśleć i działać w sposób umożliwiający zrozumienie i projektowanie instalacji termicznego przekształcania odpadów + - + - - - - - - - -
M_K002 forma zajęć wykształca potrzebę systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowe rodzaje technologii instalacji termicznego przekształcania odpadów (5)

  Przegląd współczesnych, konwencjonalnych i innowacyjnych technologii termicznego przekształcania odpadów komunalnych i niebezpiecznych. Instalacje suszenia i termicznego przekształcania osadów ściekowych. Technologie do termicznego przekształcania odpadów komunalnych – podstawowe węzły, opis i budowa. Technologie do termicznego przekształcania paliw z odpadów typu RDF oraz SRF – podstawowe węzły, opis i budowa. Technologie do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych – opis i budowa. Technologie do termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych – podstawowe węzły, opis i budowa.

 2. Projekt, cykl przedinwestycyjny i inwestycyjny zakładu termicznego przekształcania odpadów (2)

  Nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, forma własności obiektu i model opłat za unieszkodliwianie/odzysk odpadów. Świadomość ekologiczna i akceptacja społeczna instalacji termicznego przekształcania odpadów.

 3. Bezpieczeństwo ekologiczne ze strony instalacji termicznego przekształcania odpadów (3)

  Rodzaje emisji i metody oczyszczania spalin, pierwotne i wtórne metody redukcji zanieczyszczeń. Dioksyny i furany; źródła generacji, stopień zagrożenia dla środowiska. Stałe produkty procesu termicznego przekształcania odpadów – metody zagospodarowania i unieszkodliwiania. Oddziaływanie instalacji na środowisko, pozwolenie zintegrowane.

 4. Procesy termicznego przekształcania odpadów (2)

  Definicja, rodzaje, opis podstawowych rodzajów procesów termicznego przekształcania odpadów. Współspalanie odpadów

 5. Wprowadzenie do procesów termicznego przekształcania (3 godz.)

  Podstawowe uwarunkowania zastosowania instalacji termicznego przekształcania odpadów. Prawo wspólnotowe oraz prawo krajowe w zakresie termicznego przekształcania odpadów, standardy emisyjne i wymagania procesowe. Termiczne przekształcanie w systemie kompleksowego zagospodarowania odpadów, rozwój i rodzaje systemów, recykling materiałowy i organiczny, odzysk energii – formuła R1. Pojęcie najlepszej dostępnej techniki.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Analiza składu stałych produktów spalania odpadów (4)

  Rodzaje i charakterystyka stałych odpadów procesowych, ich udział oraz własności, metody unieszkodliwiania i zagospodarowania. Pojęcie stabilizacji i zestalania odpadów procesowych. Badania laboratoryjne składu chemicznego wybranej próbki stałych odpadów procesowych.

 2. Zajęcia laboratoryjne – terenowe na terenie spalarni komunalnych osadów ściekowych (6)

  Zajecia laboratoryjne na terenie spalarni komunalnych osadów ściekowych zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków “Płaszów” w Krakowie

 3. Analiza i badanie rodzajów procesów termicznego przekształcania odpadów (4)

  Analiza teoretyczna podstawowych rodzajów procesów termicznego przekształcania odpadów. Badania laboratoryjne procesów spalania, pirolizy i zgazowania.

 4. Analiza i badania składu spalin z procesu termicznego (4)

  Pojęcie emisji i imisji, jednostki i warunki odniesienia. Przeliczanie stężeń zanieczyszczeń dla znormalizowanych warunków odniesienia. Rodzaje przyrządów pomiarowych do badań emisji. Badania laboratoryjne poziomu stężenia wybranego rodzaju zanieczyszczenia gazowego.

 5. Analiza składu i właściwości paliwowych różnych rodzajów odpadów (4)

  Normy i standardy dotyczące badań składu odpadów i ich właściwości paliwowych. Skład morfologiczny odpadów a ich wartość opałowa. Laboratoryjne wyznaczanie wartości opałowej dla próbki odpadów komunalnych – przygotowanie próbki i analiza wyników badań.

 6. Zajęcia laboratoryjne – terenowe na terenie spalarni odpadów niebezpiecznych (8)

  Zajęcia laboratoryjne na terenie spalarni odpadów niebezpiecznych Sarpi w Dąbrowie Górniczej

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Udział w wykładach 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

- aktywność na ćwiczeniach i obecność na wykładach (10%)
- udział i zaliczenie laboratorium (50%)
- kolokwium zaliczeniowe (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

- bieżące przeglądanie popularno-naukowych czasopism w zakresie ochrony środowiska, a szczególnie zagadnień dotyczących zagospodarowania odpadów, a głównie zagadnień związanych z problematyką ich termicznego przekształcania

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zalecana:
1.Thome – Kozmiensky K.J. – Thermische Abfallbehandlung. EF-Verlag für Energiie- und Umwelttechnik. Berlin 1995.
2.Zarzycki R.: Gospodarka komunalna w miastach. Praca zbiorowa. Rozdział 6. Pająk T., Wielgosiński G.: Spalanie odpadów – korzyści i zagrożenia. Polska Akademia nauk. Komisja Ochrony Środowiska. Łódź 2001.
3.Pająk T.: Instalacje termicznego przekształcania odpadów. Materiały z wykładów

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak