Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urzadzenia ochrony środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-308-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kołodziejczyk Krzysztof (krkolodz@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie oceny stanu środowiska naturalnego, wie jakie są źródła i rodzaje zanieczyszczen powietrza, wód i gleb. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedzę w zakresie technologii odpylania spalin. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna charakterystyki podstawowych typów odpylaczy Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Ma wiedze w zakresie technologii i urządzen ochrony wód Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W005 Ma wiedzę w zakresie technologii i urzadzeń stosowanych w uzdatnianiu wody Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W006 Ma wiedze w zakresie postępowania z odpadami, w szczególności niebezpiecznymi Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W007 Ma wiedzę w zakresie aktualnego prawodastwa z dziedziny ochrony środowiska oraz możliwości stosowania środków technicznych do jego zabezpieczania Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Umie rozpoznać zanieczyszczeń powietrza, wód oraz gleb. Potrafi ocenić poziom oddziaływania wybranej instalacji oraz odnieść go do wartości dopuszczalnych. Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Umie wykonac bilans i rozpoznac charakterystykę zanieczyszczeń, a na tejpodstawie dobrać właściwą technologię do zabezpieczenia środowiska przed wpływem okreslonej instalacji technicznej. Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie dobrać właściwe urządzenie odpylające, ochrony wód lub utylizacji odpadów stałych, wyznaczyć jego parametry oraz rozpoznać wymagania techniczno-eksploatacyjne. Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi przygotować zestaw dokumentacji związany z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia wodno-prawnego Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość w zakresie bieżąco dostępnych technicznych środków ochrony środowiska i potrafi je wykorzystać w pracy zawodowej. BM2A_K02, BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Odczuwa potrzebę (i posiada umiejętności) ciągłego poznawania nowych technologii i urządzeń ochrony środowiska. BM2A_K02, BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie oceny stanu środowiska naturalnego, wie jakie są źródła i rodzaje zanieczyszczen powietrza, wód i gleb. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie technologii odpylania spalin. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna charakterystyki podstawowych typów odpylaczy + - + - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedze w zakresie technologii i urządzen ochrony wód + - + - - - - - - - -
M_W005 Ma wiedzę w zakresie technologii i urzadzeń stosowanych w uzdatnianiu wody + - + - - - - - - - -
M_W006 Ma wiedze w zakresie postępowania z odpadami, w szczególności niebezpiecznymi + - + - - - - - - - -
M_W007 Ma wiedzę w zakresie aktualnego prawodastwa z dziedziny ochrony środowiska oraz możliwości stosowania środków technicznych do jego zabezpieczania + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie rozpoznać zanieczyszczeń powietrza, wód oraz gleb. Potrafi ocenić poziom oddziaływania wybranej instalacji oraz odnieść go do wartości dopuszczalnych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie wykonac bilans i rozpoznac charakterystykę zanieczyszczeń, a na tejpodstawie dobrać właściwą technologię do zabezpieczenia środowiska przed wpływem okreslonej instalacji technicznej. + - + - - - - - - - -
M_U003 Umie dobrać właściwe urządzenie odpylające, ochrony wód lub utylizacji odpadów stałych, wyznaczyć jego parametry oraz rozpoznać wymagania techniczno-eksploatacyjne. + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować zestaw dokumentacji związany z uzyskaniem pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia wodno-prawnego + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość w zakresie bieżąco dostępnych technicznych środków ochrony środowiska i potrafi je wykorzystać w pracy zawodowej. + - + - - - - - - - -
M_K002 Odczuwa potrzebę (i posiada umiejętności) ciągłego poznawania nowych technologii i urządzeń ochrony środowiska. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Elektrofiltry. Opis konstrukcji, zasad działania, technologia. Metody intensyfikacji odpylania elektrofiltrów. Zakres zastosowania.

 2. Klarowanie wód i ścieków. Zagęszczanie osadów. Konstrukcje urządzeń grawitacyjnych, hydrocyklony, urządzeń filtracyjnych. Producenci urządzeń.

 3. Schematy technologiczne klarowania wód i oczyszczania ścieków w przemyśle i gospodarce komunalnej. Małogabarytowe i wiejskie oczyszczalnie wody.

 4. Zrównoważony rozwój zamiast tylko rozwoju przemysłu. Zdrowie naczelną wartością. Priorytety PR Unii Europejskiej. Normy zanieczyszczeń. Pozwolenia wodno-prawne. Prawo wodne.

 5. Opis konstrukcji, zasad działania, technologii mechanicznych mokrych urządzeń odpylajacych. Płuczki wieżowe, płuczko barbotażowe, płuczki fluidalne, odpylacze ze zwężką Venturiego.

 6. Postępowanie z odpadami. Gospodarka odpadami z procesów odpylania i oczyszczania wód.
  Urządzenia do przerobu odpadów, konstrukcje, technologie. Ekonomika procesów gospodarki odpadami.

 7. Podział urządzeń do uzdatniania wód i oczyszczania wód. Oczyszczalnie mechaniczne, biologiczne i chemiczne. Konstrukcja urządzeń.

 8. Układy odpylania dla typowych źródeł (schematy). Ogólne zasady: nie wytwarzać pyłów- technologie bezpyłowe, wytwarzać suche, stosować odciągi miejscowe, nawiewy. Podstawy klimatyzacji i wentylacji. Zanieczyszczenia chemiczne.

 9. Podstawy zanieczyszczenia wód. Przemysł i gospodarka komunalna. Charakterystyka zanieczyszczeń. Gęstość, wielkość ziaren porowatość. Skład chemiczny. Metody badania właściwości zanieczyszczeń. Uzdatnianie wód, oczyszczania ścieków, odnowa wody.

 10. Zakres zanieczyszczeń atmosfery, Główne źródła i udział poszczególnych przemysłów.
  Charakterystyka zanieczyszczeń przemysłowych i naturalnych. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze.

 11. Urządzenia do odpylania spalin. Ogólna charakterystyka technologiczna, konstrukcje i ekonomika zastosowania. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

 12. Podział urządzeń odpylających. Mechaniczne suche. Mechaniczne mokre. Urządzenia filtracyjne. Elektrofiltry. Producenci urządzeń.

 13. Opis konstrukcji, zasad działania, technologii mechanicznych suchych urządzeń odpylających (urz. grawitacyjne, komory pyłowe, cyklony, multicyklony, obliczanie urządzeń). Producenci urządzeń.

 14. Opis konstrukcji, zasad działania, technologii urządzeń filtracyjnych. Zasada działania. Opory przepływu. Regeneracja urządzeń filtracyjnych. Konstrukcje urządzeń. Konstrukcje urządzeń do regeneracji worków.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Urządzenia ochrony powietrza. Dobór odpylaczy, filtry workowe oraz elektrofiltry. Technologie i urządzenia ochrony wód. Odstojniki, odtłuszczacze, osadniki prostokątne, osadniki Dorra, osadniki wielostrumieniowe. Uzdatnianie wody, proces koagulacji i flokulacji. Filtry pospieszne. Termiczna utylizacja odpadów. Zgazowanie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie laboratoriów. Indywidualna prezentacja.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Juda J.: Pomiary zapylenia i technika odpylania, WNT, Warszawa, 1968
Juda J., Budziński K.: Zanieczyszczenia atmosfery, WNT, Warszawa, 1961
Juda J., Nowicki M.: Odpylanie
Ryszka E.: Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem w hutnictwie żelaza, Śląsk Katowice,1976
Warych J.: Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych, WNT, Warszawa, 1994
Kabsch P.: Odpylanie i odpylacze, WNT, Warszawa, 1992
Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska, WNT, Warszawa, 1993
Warych J.; Odpylanie gazów metodami mokrymi, WNT, Warszawa, 1979
Elektrofiltry 2002. Materiały konferencyjne
Lutyński J.: Elektrostatyczne odpylanie gazów, WNT, Warszawa, 1965
Pikoń J.: Aparatura chemiczna
Głowiak Podstawy inżynierii środowiska (!)
Nowak Z.: Gospodarka wodno-mułowa w zakładach przeróbki mechaniczne węgla, Śląsk 1982.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak