Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logistyka gospodarki odpadami
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-309-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Zwolińska Bożena (bzwol@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
dr inż. Kisiel Piotr (pikisiel@agh.edu.pl)
dr inż. Zwolińska Bożena (bzwol@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe problemy ekologii, logistyki gospodarki odpadami z sektorów: konsumpcyjnego i przemysłowego. BM2A_W13, BM2A_W14 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe akty prawa polskiego oraz UE z obszaru środowisko. Zna normy i standardy zarządzania w obszarze środowisko. BM2A_W05, BM2A_W13, BM2A_U06 Kolokwium
M_W003 Zna zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi. BM2A_W13, BM2A_U06, BM2A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie formułować modele systemu gospodarki odpadami. BM2A_U12, BM2A_U13, BM2A_U21, BM2A_U09, BM2A_U06, BM2A_U07 Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Umie przedstawić wybrany problem z obszaru ekologistyki w syntetycznej formie z wykorzystaniem technik multimedialnych. BM2A_U08, BM2A_U09, BM2A_U06 Prezentacja,
Projekt
M_U003 Student umie wyodrębnić i sklasyfikować koszty przetwarzania odpadów w obrębie przedsiębiorstwa. BM2A_U06, BM2A_U10, BM2A_U07 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach ekologistyki różnych sektorów gospodarczych BM2A_K01, BM2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie ekologii do poprawy produktywności przedsiębiorstw BM2A_U06 Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe problemy ekologii, logistyki gospodarki odpadami z sektorów: konsumpcyjnego i przemysłowego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe akty prawa polskiego oraz UE z obszaru środowisko. Zna normy i standardy zarządzania w obszarze środowisko. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie formułować modele systemu gospodarki odpadami. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie przedstawić wybrany problem z obszaru ekologistyki w syntetycznej formie z wykorzystaniem technik multimedialnych. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie wyodrębnić i sklasyfikować koszty przetwarzania odpadów w obrębie przedsiębiorstwa. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach ekologistyki różnych sektorów gospodarczych + - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie ekologii do poprawy produktywności przedsiębiorstw + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Treść wykładów

1.Istota, zakres i cele działalności logistyki w zakresie gospodarki odpadami.
2.Ewolucja logistyki zwrotnej. Reverse logistics. Green logistics. Ekologistyka.
3.Prawo polskie i europejskie w zakresie ochrony środowiska i odpadów.
4.Ekozarządzanie: normy i standardy zarządzania środowiskowego. Zasady zrównoważonego rozwoju.
5.Ekologia a ekonomia – wprowadzenie do ekonomicznych problemów ekologicznych.
6.Logistyczne systemy gospodarki odpadami komunalnymi.
7.Klasyfikacja i wyodrębnienie kosztów logistyki gospodarki odpadami komunalnymi.
8.Logistyczne systemy gospodarki odpadami przemysłowymi.
9.Klasyfikacja i wyodrębnienie kosztów logistyki gospodarki odpadami przemysłowymi.
10.TBO – technologie czystszej produkcji wybranych sektorów gospodarczych.
11.Logistyka i recykling odpadów – zagadnienia recyklingu.
12.Gospodarka odpadami opakowaniowymi.
13.Monitoring zanieczyszczeń środowiska. Systemy informacyjne wspomagające działania proekologiczne.
14.„Ekomarketing” – płaszczyzny działań ekologicznych w relacjach B2B, B2C.
15.Kompleksowy system gospodarki odpadami – struktura punktowa i liniowa.

Ćwiczenia projektowe:
  1. Prezentacja modelu SGO

    Student przygotowuje prezentację zaprojektowanego wybranego systemu gospodarki odpadami – czas max 10 min.

  2. Modelowanie wybranego systemu gospodarki odpadami

    Modelowanie wybranego systemu gospodarki odpadami – segregacja i sposoby gromadzenia odpadów, lokalizacja miejsc zbiórki. Transport odpadów – wybór optymalnego środka transportowego. Przetwarzanie, utylizacja i składowanie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie oddanego w formie papierowej (lub elektronicznej) projektu wybranego systemu gospodarki odpadami oraz przedstawionej prezentacji z wykonanego zadania. Istnieje możliwość podniesienia oceny o 0,5 w przypadku obecności na wykładach powyżej 80%.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Michlowicz E.: „Zarys logistyki przedsiębiorstwa”, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012
2.Bilitewski B., Hardtle G., Marek K., Podręcznik gospodarki odpadami, teoria i praktyka, Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o. Wydanie II, Warszawa 2006
3.Rosik – Dulewska Z.: „Podstawy gospodarki odpadami”, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007
4.Szołtysek J. “Logistyka zwrotna”, Reverse logistics. Poznań: ILiM, 2009
5.Korzeń Z.: “Ekologistyka”, Poznań, Biblioteka logistyka 2001
6.Bartkiewicz B.: „Oczyszczanie ścieków przemysłowych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
7.Kowalski W.: „Osadniki wielostrumieniowe”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 2004
8.Holzer M.: „Gospodarka odpadami i produktami ubocznymi w odlewniach”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak