Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urzadzenia odwadniania i filtracji
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-310-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Mięso Rafał (mieso@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kołodziejczyk Krzysztof (krkolodz@agh.edu.pl)
dr inż. Mięso Rafał (mieso@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna procesy fizykochemiczne zachodzące w procesie filtracji Egzamin
M_W002 Zna zasady doboru urządzeń do procesu technologicznego BM2A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie wykonać projekt technologiczny i dobrać urządzenia do realizacji tego zadania BM2A_W14, BM2A_W02 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie pracować w grupie w celu realizacji postawionego problemu BM2A_K07 Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna procesy fizykochemiczne zachodzące w procesie filtracji + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady doboru urządzeń do procesu technologicznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wykonać projekt technologiczny i dobrać urządzenia do realizacji tego zadania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie pracować w grupie w celu realizacji postawionego problemu - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zapoznanie się z procesami filtracji i uzdatniania wody oraz odwadniania osadów komunalnych i przemysłowych. Podstawy teoretyczne zjawisk zachodzących w procesach technologicznych oczyszczania wód. Zjawiska fizykochemiczne w procesach odwadniania i zagęszczani osadów ściekowych. Procesy jednostkowe wchodzące w strukturę procesu technologicznego odwaniania i filtracji. Zasada budowy i działania urządzeń do filtracji, neutralizacji i odwadniania osadów ściekowych przemysłowych i komunalnych. Zasady projektowania i doboru urządzeń w zakładach oczyszczania ścieków.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Przykłady doboru wielkości urządzeń do wybranych procesów technologicznych. Zastosowanie programów CAD/CAE w projektowaniu procesów oczyszczania wód i osadów ściekowych. Szczegółowe opracowanie wybranego procesu technologicznego z zakresu filtracji, neutralizacji i odwadniania ścieków przemysłowych lub komunalnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena obliczona na podstawie średniej z kolokwium zaliczeniowego i oddanego projektu. Waga oceny 70% kolokwium i 30% projektu. Obie oceny muszą być pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw procesu przepływów cieczy oraz podstawy z Mechaniki płynów oraz termodynamiki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Podedworna Jolanta, Umiejewska Katarzyna: Technologia osadów ściekowych, Politechnika Warszawska 2008, 228 str.
2.Rosenwinkel Karl-Heinz, Rźffer Hans: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Poradnik. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ProjprzemEKO 1998, 560 str.
3.J. Bever, A. Stein, H. Teichmann: Zaawansowane metody oczyszczania ścieków, wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, 2007
4.Michał Bodzek, Krystyna Konieczny: Usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych ze środowiska wodnego metodami membranowymi, wydawnictwo: Wydawnictwo"Seidel-Przywecki"sp.z o.o. 2011,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak