Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody i urzadzenia do zagospodarowania odpadów energetycznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-311-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
dr inż. Kosturkiewicz Bogdan (kostur@agh.edu.pl)
dr inż. Dzik Tomasz (tomdzik@imir.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu technologi zagospodarowania odpadów energetycznych. BM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń służących do zagospodarowania odpadów energetycznych. BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać maszyny i urządzenia potrzebne do realizacji różnych metod zagospodarowania odpadów energetycznych i rozumie społeczne ekonomiczne oraz proekologiczne znaczenie takiego działania. BM2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi ocenić przydatność metod zagospodarowania odpadów i wybrać najkorzystniejszą dla określonego przypadku. BM2A_U20 Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn oraz systemów służących zagospodarowaniu odpadów energetycznych. BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_K002 Potrafi przekazywać informacje o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami. BM2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu technologi zagospodarowania odpadów energetycznych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania i eksploatacji maszyn oraz urządzeń służących do zagospodarowania odpadów energetycznych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać maszyny i urządzenia potrzebne do realizacji różnych metod zagospodarowania odpadów energetycznych i rozumie społeczne ekonomiczne oraz proekologiczne znaczenie takiego działania. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić przydatność metod zagospodarowania odpadów i wybrać najkorzystniejszą dla określonego przypadku. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn oraz systemów służących zagospodarowaniu odpadów energetycznych. - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi przekazywać informacje o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

W01 Wprowadzenie do wykładów, podział i charakterystyka materiałów odpadowych.
W02 Odpady poprodukcyjne w Polsce – skala problemu.
W03 Podstawowe obowiązki wytwórcy wynikające z „Ustawy o odpadach”.
W04 Rodzaje i charakterystyka odpadów energetycznych oraz problemy związane z ich zagospodarowaniem.
W05 Brykietowanie miału węgla kamiennego oraz pyłu węgla brunatnego.
W06 Prasy do brykietowania miału węgla kamiennego oraz pyłu węgla brunatnego, budowa oraz podstawy eksploatacji.
W07 Charakterystyka maszyn i urządzeń do przygotowania miałów oraz pyłów węglowych do brykietowania.
W08 Przykłady linii technologicznych do brykietowania pyłów oraz miałów węglowych.
W09 Odpady pochodzenia roślinnego i możliwości ich zagospodarowania.
W010 Maszyny do ciśnieniowej aglomeracji materiałów pochodzenia roślinnego, budowa oraz podstawy eksploatacji.
W011 Przykłady linii technologicznych do ciśnieniowej aglomeracji odpadów pochodzenia roślinnego.
W012 Osady ściekowe, termiczna metoda ich utylizacji.
W013 Możliwości wytwarzania paliw kompozytowych z udziałem odpadów pochodzenia roślinnego lub osadów ściekowych.
W014 Koncepcje linii technologicznych do wytwarzania paliw kompozytowych i charakterystyka proponowanych maszyn i urządzeń.

Ćwiczenia laboratoryjne:

L01 Badania symulacyjne procesu brykietowania w prasie walcowej określonego materiału odpadowego.
L02 Analiza eksperymentalna możliwości scalania mieszanki paliw zawierającej odpady pochodzenia roślinnego.
L03 Badania możliwości zagospodarowania odpadów roślinnych poprzez ich zgazowanie.
L04 Identyfikacja procesu termicznej utylizacji osadów ściekowych na obiekcie rzeczywistym.

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4 ocena z kolokwium (wiadomości z wykładów) + 0,6 ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bembenek M., Hryniewicz M.: Badania i opracowanie metody doboru układu zagęszczania prasy walcowej. Wydawnictwa AGH 2010.
2. Hejft R.: Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002.
3. Hryniewicz M.: Metoda doboru pras walcowych oraz opracowania założeń do ich modernizacji lub konstrukcji. Zeszyty Naukowe AGH, seria Rozprawy i Monografie nr 58, Kraków 1997.
4. Piecuch T.: Utylizacja odpadów przemysłowych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.
5. Rashid Khan M.: Clean Energy from Waste and Coal. American Chemical Society, New York 1993.
6. Rosik-Dulewska C.: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak