Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odnawialne zasoby i źródła energii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-312-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Zimny Jacek (zimny@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Zimny Jacek (zimny@agh.edu.pl)
dr inż. Szczotka Krzysztof (szczotka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu metodologii i praktyki oceny zasobów energetycznych, kierunków rozwoju zastosowań technologii proekologicznych w UE i PL (energii geotermicznej, techniki solarnej, energii wody, wiatru, wykorzystania pomp ciepła, energii biomasy). BM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Posiada uporządkowaną teoretyczną wiedzę ogólną związaną z inżynierią systemów proekologicznych w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, oraz systemów wytwarzania energii ze źródeł proekologicznych. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Posiada specjalistyczną wiedzę praktyczną dotyczącą metod komputerowych w projektowaniu: inżynierskim, systemów wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn oraz urządzeń energetyki odnawialnej. BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury światowej, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać analizy wariantowej, selekcji i interpretacji oraz formułować problemy badawcze i proponować metody ich rozwiązań. BM2A_U23 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Jest przygotowany w zakresie: projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz systemów opartych na odnawialnych zasobach i źródłach energii; kierowania i rozwijania produkcji w małych firmach MŚP, przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi o różnej skali mocy energetycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (OŹE). BM2A_U25, BM2A_U19 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów energetycznych w skali mikro i makro (MW) z wykorzystaniem metod numerycznych i wspomagania projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem tematycznych światowych baz danych oraz międzynarodowych e-platform informatycznych m. in. RETScreen International. BM2A_U18, BM2A_U20 Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko naturalne i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje w aspekcie etycznym, humanistycznym, ekonomicznym i ekologicznym. BM2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Projekt
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych tak na studiach stacjonarnych jaki i możliwych poźniejszych formach kształcenia (studia podyplomowe, studia doktoranckie). BM2A_K06, BM2A_K01 Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K003 Student rozumie potrzebę działalności twórczej i innowacyjnej oraz konieczność harmonijnej pracy w zespole z wykorzystaniem aktualnego stanu wiedzy. BM2A_K06 Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu metodologii i praktyki oceny zasobów energetycznych, kierunków rozwoju zastosowań technologii proekologicznych w UE i PL (energii geotermicznej, techniki solarnej, energii wody, wiatru, wykorzystania pomp ciepła, energii biomasy). + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada uporządkowaną teoretyczną wiedzę ogólną związaną z inżynierią systemów proekologicznych w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, oraz systemów wytwarzania energii ze źródeł proekologicznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada specjalistyczną wiedzę praktyczną dotyczącą metod komputerowych w projektowaniu: inżynierskim, systemów wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn oraz urządzeń energetyki odnawialnej. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury światowej, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać analizy wariantowej, selekcji i interpretacji oraz formułować problemy badawcze i proponować metody ich rozwiązań. + - - - - - - - - - -
M_U002 Jest przygotowany w zakresie: projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz systemów opartych na odnawialnych zasobach i źródłach energii; kierowania i rozwijania produkcji w małych firmach MŚP, przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi o różnej skali mocy energetycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (OŹE). - - + - - - - - - - -
M_U003 Ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów energetycznych w skali mikro i makro (MW) z wykorzystaniem metod numerycznych i wspomagania projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem tematycznych światowych baz danych oraz międzynarodowych e-platform informatycznych m. in. RETScreen International. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko naturalne i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje w aspekcie etycznym, humanistycznym, ekonomicznym i ekologicznym. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych tak na studiach stacjonarnych jaki i możliwych poźniejszych formach kształcenia (studia podyplomowe, studia doktoranckie). - - + - - - - - - - -
M_K003 Student rozumie potrzebę działalności twórczej i innowacyjnej oraz konieczność harmonijnej pracy w zespole z wykorzystaniem aktualnego stanu wiedzy. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Energia wiatrowa

  Możliwości wykorzystania energii wiatru, ocena zasobów energii wiatru. Aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne wykorzystania energiiwiatru. Kierunki rozwoju zastosowań urządzeń energetyki wiatru. Sztuka inwestowania w elektrownie wiatrowe. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 2. Energia biomasy

  Możliwości wykorzystania energii biomasy, biogazu i biopaliw; ocena zasobów energetycznych. Kierunki rozwoju zastosowań w wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej. Urządzenia i systemy energetyki biomasy, biogazu, biopaliw. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 3. Aspekty ekonomiczno-prawne

  Aspekty ekonomiczne, techniczne i ekologiczne w zakresierozwoju energetyki zasobów odnawialnych w Polsce. Perspektywy i kierunki rozwoju urządzeń energetyki odnawialnej w świetle wytycznych Unii Europejskiej. Ochrona środowiska, ekorozwój, niezależność energetyczna. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 4. Pompy ciepła

  Możliwości wykorzystania pomp ciepła,systematyka, zakres zastosowania. Kierunki rozwoju zastosowań absorbcyjnych i sprężarkowych pomp ciepła. Urządzenia i systemy grzewcze i chłodnicze z pompami ciepła. Układy hybrydowe samowystarczalne energetycznie w budownictwie niskoenergetycznym. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 5. Energia wodna

  Możliwości wykorzystania energii wody, ocena zasobów energetycznych. Kierunki rozwoju zastosowań urządzeń energetyki wodnej. Urządzenia i systemy energetyki wodnej. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 6. Energia słoneczna

  Możliwości wykorzystania energii słonecznej; ocena zasobów promieniowania słonecznego dla celów grzewczych i wytwarzania energii elektrycznej. Solarne systemy w ogrzewnictwie. Systemy fotowoltaiczne, kierunki rozwoju zastosowań urządzeń solarnych. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 7. Zrównoważony rozwój

  Zrównoważony rozwój środowiska naturalnego człowieka; bezpieczeństwo energetyczne UE i Polski, samowystarczalność energetyczna Polski. Stan prawny.

 8. Energia geotermiczna

  Możliwości wykorzystania energii geotermicznej; ocena zasobów energii gorących wód i skał, geotermia w układach grzewczych oraz wytwarzanie energii elektrycznej, madernizacja systemów grzewczych z wykorzystaniem geotermii, kierunki rozwoju zastosowań geotermii. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Energia wody

  Rozwiązania techniczne małych elektrowni wodnych (MEW), turbozespoły. Prezentacja programów komputerowych. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 2. Termomodernizacja, audyting i certyfikacja energetyczna budynków

  Audyt energetyczny podstawą termomodernizacji obiektów i zamiany ogrzewania ze spalania na ekologicznie czyste. Prezentacja programów komputerowych OZC. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 3. Energia geotermiczna

  Geosynoptyczna ocena efektywności ekonomicznej zakładów geotermicznych. Kaskadowe wykorzystanie energii geotermicznej. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł geotermicznych. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 4. Energia słoneczna

  Ocena zasobów helioenergetycznych. Programy komputerowe do projektowania i symulacji układów solarnych. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 5. Energia wiatru

  Ocena zasobów i potencjału energetycznego wiatru. Stanowisko do badań warunków pracy elektrowni wiatrowej. Siłownie wiatrowe do napowietrzania i rekultywacji zbiorników wodnych. Prezentacja programów komputerowych. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

 6. Pompy ciepła

  Wpływ parametrów pomp ciepła na efektywność energetyczną ogrzewania. Samowystarczalne systemy grzewcze. Prezentacja programów komputerowych. Metody komputerowe w projektowaniu inżynierskim RETScreen Int. oraz POLYSUN.

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wykładów = ocena średnia z zaliczeń ośmiu bloków tematycznych.
Ocena z laboratoriów = ocena z projektu dotyczącego konkretnej ekotechnologii.
Ocena końcowa = ocena średnia z zaliczeń wykładów i laboratoriów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gumuła S.: Energetyka wiatrowa, AGH, Kraków 2006
Kaiser H.: Wykorzystanie energii słonecznej. Wydawnictwo, AGH, Kraków 1995.
Lewandowski W.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej, WNT, Warszawa, 2006.
Michałowski S., Plutecki J.: Energetyka wodna, WNT, Warszawa 2005.
Rubik M.: Pompy ciepła. Poradnik , Instal, Warszawa, 2006.
Rubik M.: Pompy ciepła w geotermii niskotemperaturowej. Multico, Warszawa, 2011.
Sobański R: Jak pozyskać ciepło z ziemi, Instal, Warszawa 2000.
Zimny J.: Odnawialne źródła energiiw budownictwie niskoenergetycznym, Kraków-Warszawa, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Na wszystkich zajęciach (wykłady i laboratoria) wymagana jest obecność.