Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie karierą i rozwojem osobistym
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-313-SE-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Pytko Paweł (pawel.pytko@wp.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Pytko Paweł (pawel.pytko@wp.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna metody wyznaczania celów zawodowych i osobistych oraz techniki motywowania do ich osiągniecia BM2A_W13 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe rodzaje przywództwa oraz etyczne zasady przywództwa BM2A_W13 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna podstawowe style i techniki negocjacyjne BM2A_W13 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Zna podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem BM2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
M_W005 Zna zasady etykiety w biznesie oraz protokołu dyplomatycznego z uwzględnieniem aspektów wielokulturowości BM2A_W13 Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_W006 Potrafi zdefiniować markę osobistą-personal branding oraz zna metody jej budowania w oparciu o techniki marketingowe, wykorzystanie social mediów oraz kompetencje osobiste BM2A_W13 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym oraz strategie ich realizacji wykorzystując techniki skutecznej motywacji, zarządzania czasem i stresem BM2A_U07, BM2A_U09 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi skutecznie wykorzystywać elementy etykiety biznesowej oraz protokołu dyplomatycznego BM2A_U07, BM2A_U08, BM2A_U09, BM2A_U06, BM2A_U24 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi zaprojektować plan budowy i umacniania swojej marki osobistej wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia marketingowe, social media oraz kompetencje osobiste BM2A_U07, BM2A_U08, BM2A_U09, BM2A_U06, BM2A_U24 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Wybiera skuteczne techniki negocjacji, planuje strukturę kolejnych etapów procesu negocjacji oraz metody komunikacji interpersonalnej w negocjacjach BM2A_U07, BM2A_U08, BM2A_U09, BM2A_U06, BM2A_U24 Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi tworzyć nowe rozwiązania za pomocą technik kreatywnych BM2A_K03, BM2A_K02, BM2A_K06 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
M_K002 Wybiera drogę porozumienia w sytuacjach konfliktowych z uwzględnieniem starategi win-win BM2A_K06, BM2A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji
M_K003 Stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania BM2A_K03, BM2A_K02, BM2A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu
M_K004 Jest przygotowany do pełnienia roli skutecznego i etycznego przywódcy BM2A_U07, BM2A_U09 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna metody wyznaczania celów zawodowych i osobistych oraz techniki motywowania do ich osiągniecia + - - - - - + - - - -
M_W002 Zna podstawowe rodzaje przywództwa oraz etyczne zasady przywództwa + - - - - - + - - - -
M_W003 Zna podstawowe style i techniki negocjacyjne + - - - - - + - - - -
M_W004 Zna podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem + - - - - - + - - - -
M_W005 Zna zasady etykiety w biznesie oraz protokołu dyplomatycznego z uwzględnieniem aspektów wielokulturowości + - - - - - + - - - -
M_W006 Potrafi zdefiniować markę osobistą-personal branding oraz zna metody jej budowania w oparciu o techniki marketingowe, wykorzystanie social mediów oraz kompetencje osobiste + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym oraz strategie ich realizacji wykorzystując techniki skutecznej motywacji, zarządzania czasem i stresem - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi skutecznie wykorzystywać elementy etykiety biznesowej oraz protokołu dyplomatycznego - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować plan budowy i umacniania swojej marki osobistej wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia marketingowe, social media oraz kompetencje osobiste - - - - - - + - - - -
M_U004 Wybiera skuteczne techniki negocjacji, planuje strukturę kolejnych etapów procesu negocjacji oraz metody komunikacji interpersonalnej w negocjacjach - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi tworzyć nowe rozwiązania za pomocą technik kreatywnych - - - - - - + - - - -
M_K002 Wybiera drogę porozumienia w sytuacjach konfliktowych z uwzględnieniem starategi win-win - - - - - - + - - - -
M_K003 Stosuje wiedzę z zakresu podejmowania decyzji do wyboru optymalnego rozwiązania - - - - - - + - - - -
M_K004 Jest przygotowany do pełnienia roli skutecznego i etycznego przywódcy - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Personal branding – budowanie marki osobistej

  • Marka osobista i tożsamość
  • Osobista historia, styl i charyzma
  • Wykorzystanie mediów społecznościowych
  • Budowanie marki osobistej we własnej działalności
  • Budowanie marki osobistej w świecie korporacyjnym

 2. Etykieta w biznesie i protokół dyplomatyczny

  • Komunikacja międzykulturowa
  • Ubiór i wygląd
  • Wokół stołu
  • Precedencja
  • Mowa ciała
  • Savoir vivre

 3. Zarządzanie czasem

  • Równowaga praca-życie osobiste
  • Matryca Eisenhowera
  • Zasada Pareto
  • Analiza ABC
  • Metoda Gantta
  • Metoda Trzos

 4. Motywacja i automotywacja

  • Teoria “X” i teoria „Y” Douglasa Mc Gregora
  • Teoria “Z” Abrahama Maslowa
  • Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga
  • Motywacja wg Alderfera
  • Teoria osiągnięć
  • Teoria oczekiwań

 5. Techniki radzenie sobie ze stresem

  • Techniki wpływania na sytuację stresogenną
  • Techniki zmieniające siłę oraz percepcję i znaczenie bodźca stresogennego
  • Techniki redukcji napięcia emocjonalnego

 6. Taktyki i techniki negocjacyjne

  • Style negocjowania
  • Komunikacja w negocjacjach
  • Organizacja negocjacji
  • Fazy negocjacji
  • Trudne sytuacje negocjacyjne
  • Cechy dobrego negocjatora
  • Negocjacje w różnych kulturach

 7. Przywództwo

  • Rodzaje przywództwa
  • Etyczne zasady przywództwa

Zajęcia praktyczne:
 1. Motywacja i automotywacja

  • Odkrywanie i wykorzystanie indywidualnych strategii motywacyjnych
  • Rozwój kompetencji osobistych wspierających proces motywowania
  • Współpraca w zespole z orientacją na rozwiązywanie problemów

 2. Budowanie orientacji na cel

  • Planowanie proaktywne i reaktywne
  • Wyznaczanie celów
  • Reguła SMART
  • Model GROW
  • Technika Walta Disneya
  • Analiza SWOT

 3. Metody zarządzania sobą w czasie

  • Rozwijanie umiejętności zarządzania czasem
  • Matryca Eisenhowera
  • Zasada Pareto
  • Analiza ABC
  • Metoda Gantta
  • Narzędzia planowania

 4. Negocjacje

  • Przygotowanie się do rozmów
  • Scenariusz negocjacyjny
  • Teczka negocjacyjna
  • Trafność doboru czasu i miejsca
  • Dobór stylu negocjacji
  • Mowa ciała w negocjacjach

 5. Prezentacja i autoprezentacja

  • Jak przygotować wystąpienia publiczne?
  • Struktura prezentacji
  • Jak odpierać argumenty?
  • Jak przedstawić własny punkt widzenia w sposób logiczny i przekonujący?
  • List motywacyjny i CV

 6. Etykieta w biznesie i protokół dyplomatyczny

  • Savoir vivre
  • Ubiór i wygląd
  • Wokół stołu
  • Precedencja
  • Mowa ciała
  • Różnice kulturowe

 7. Techniki radzenia sobie ze stresem

  • Asertywność
  • Relaksacja
  • Wizualizacje
  • Reframing
  • Time Line Therapy
  • Techniki oddechowe

 8. Opracowanie planu indywidualnego rozwoju oraz budowy marki osobistej – projekt
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 7 godz
Udział w zajęciach praktycznych 23 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Wykonanie projektu 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa OK = Ocena projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rampersad Hubert K., TY – marka inna niż wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego, Helion Gliwice 2010
2. Schawbel Dan, Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, Helion Gliwice 2012
3. Mistewicz Eryk, Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Helion Gliwice 2011
4. Hallowel Edward, Zarządzanie stresem, Harvard Business Press- Helion Gliwice 2008
5. (praca zbior.) Zarządzanie samym sobą, Harvard Business Review, Helion Gliwice 2006
6. Wieseneder Susanna , Skuteczne zarządzanie reputacją i spójny image, Best Press Warszawa 2008
7. Idzikowski Wojciech, Efektywność osobista. Zarządzanie sobą i innymi w czasie, Helion Gliwice 2010
8. Allen David, Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności, Helion Gliwice 2012
9. Covey Stephen R., 7 nawyków skutecznego działania, Rebis Warszawa 2012
10. Adamiec Marek, Kożusznik Barbara, Sztuka zarządzania sobą, PWE Warszawa 2001
11. Dawson Roger, Sekrety podejmowania trafnych decyzji, MT Biznes Warszawa 2006
12. Ryan L., Sójka J. (red.), Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Wydawnictwo „W drodze” Poznań 1997
13. Mac Amber, E-przyjaciele: zobacz co media społecznościowe mogą zrobić dla Twojej firmy, Helion Gliwice 2011
14. Evans Liana, Social media marketing: odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych, Helion Gliwice 2011
15. Barefoot Darren, Szabo Julie, Znajomi na wagę złota: podstawy marketingu w mediach społecznościowych, Wolters Kluwer Warszawa 2011
16. Zbiegień-Maciąg Lidia, Taktyki i techniki negocjacyjne, AGH Kraków 2009
17. Nęcki Zbigniew, Negocjacje w biznesie, Antykwa Kraków 2000
18. Detz Joan, Sztuka przemawiania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2002
19. Grzesiuk L., Doroszewicz K., Stojanowska E., Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów, WSH Warszawa 2001
20. Król-Fijewska Maria, Fijewski Piotr, Asertywność menedżera, PWE Warszawa 2007
21. Proctor Tony, Zarządzanie twórcze, Gebethner i Ska Warszawa 2001
22. Tracy Brian, Zarządzanie czasem, Muza Warszawa 2010
23. Williams Michael, Przywództwo w świecie biznesu. Teoria i praktyka dla menedżerów, Wolters Kluwer Kraków 2009
24. Bolstad Richard, Komunikacja transformująca, METAmorfoza Wrocław 2013
25. Frankfort Lisa, Fanning Patrick, Mistrz ciętej riposty, Helion Gliwice 2008
26. Welch Jack, Welch Suzy, Winnig znaczy zwyciężać, Studio Emka Warszawa 2005
27. Young Stephen, Etyczny kapitalizm, METAmorfoza Wrocław 2005
28. Cook G. O., Cook R. A., Yale J.L., Etykieta biznesu, Wolters Kluwer Warszawa 2009
29. Ikanowicz Cezary, Piekarski Jan W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, SGH Warszawa 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak