Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przedsiębiorczość
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-303-SW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria systemów wytwarzania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi zdefiniować oraz wyjaśnić istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości BM2A_W13 Projekt,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Opisuje i wyjaśnia podstawowe kompetencje przedsiębiorcy. BM2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Rozumie i identyfikuje teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania małym przedsiębiorstwem. BM2A_U04, BM2A_U27, BM2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Przedstawia proces zmierzający do uruchomienia własnej działalności gospodarczej Potrafi zbudować, przedstawić oraz wyjaśnić problemy tworzenia biznes planu BM2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi zdefiniować oraz wyjaśnić istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Opisuje i wyjaśnia podstawowe kompetencje przedsiębiorcy. + - - - - - - - - - -
M_U002 Rozumie i identyfikuje teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania małym przedsiębiorstwem. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Przedstawia proces zmierzający do uruchomienia własnej działalności gospodarczej Potrafi zbudować, przedstawić oraz wyjaśnić problemy tworzenia biznes planu - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcie oraz istota przedsiębiorczości (definicja, rodzaje)
2. Kompetencje przedsiębiorcze
3. Instytucjonalne warunki prowadzenia własnej działalności gospodarczej
4. Procedury założenia i uruchomienia przedsiębiorstwa w Polsce
5. Źródła finansowania nowego przedsięwzięcia
6. Analiza finansowa małej firmy
7. Innowacyjność jako podstaw działań przedsiębiorczych

Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa : test zaliczeniowy z wykładów, seminarium (60%), projekt grupowy biznes planu (40%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z zarządzania przedsiębiorstwem, podstaw marketingu oraz ekonomii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
2. S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
3. B. Wierzba, E. Filipiak, Przedsiębiorczość, ABC small business’u, Warszawa 2002
4. B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
5. Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, pod red. H. Godlewska-Majkowska, SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
6. M. E. Gordon, Przedsiębiorczość, Onepress, Warszawa 2009.
7. K. Wach, Jak założyć firmę w UE, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów.