Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logistyka przemysłowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-103-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
dr inż. Kisiel Piotr (pikisiel@agh.edu.pl)
dr inż. Zwolińska Bożena (bzwol@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe problemy współczesnej logistyki (logistics) i posiada wiedzę o łańcuchach dostaw (supply chain) BM2A_W13 Egzamin
M_W002 Ma wiedzę o funkcjonalnym i procesowym ujęciu logistyki; logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, odpadów BM2A_W13 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna problematykę zapasów (rodzaje, znaczenia) oraz zasady ich modelowania i optymalizacji BM2A_W05, BM2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W004 Zna podstawowe narzędzia logistyki produkcji - lean toolbox, a także zasady tworzenia lean enterprises BM2A_W12, BM2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W005 Zna problemy związane z dystrybucją produktów oraz metody rozwiązywania zagadnień transportowych BM2A_W05, BM2A_W13, BM2A_W03 Egzamin
M_W006 Posiada wiedzę o systemach automatycznej identyfikacji towarów, w szczególności o systemach optycznej identyfikacji (kody kreskowe) BM2A_W13 Aktywność na zajęciach
M_W007 Ma wiedzę z zakresu zarządzania procesami logistycznymi oraz z zakresu powiązań logistyki z ekonomiką przedsiębiorstwa BM2A_W13 Udział w dyskusji
M_W008 Zna metody ilościowe wspomagające rozwiązywanie różnych problemów logistyki BM2A_W05, BM2A_W13 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Umie opisać i zdefiniować funkcje i zadania logistyki w przedsiębiorstwie wykorzystując różne ujęcia (europejskie, amerykańskie) BM2A_U13, BM2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Umie formułować modele różnych procesów logistycznych (prognozowanie, optymalizacja zadań transportowych, zapasy), potrafi znaleźć rozwiązania oraz wykorzystywać je w działalności przedsiębiorstwa BM2A_U12, BM2A_U13, BM2A_U05, BM2A_U01 Projekt,
Egzamin
M_U003 Umie klasyfikować materiały, komponenty i części zamienne niezbędne do produkcji wg zasad ABC i XYZ, potrafi przeprowadzić odpowiednie obliczenia i dokonać analizy wyników BM2A_U13, BM2A_U05, BM2A_U10 Aktywność na zajęciach
M_U004 Umie przedstawić wybrany problem z obszaru logistyki w syntetycznej formie z wykorzystaniem technik multimedialnych BM2A_U08, BM2A_U16, BM2A_U09 Prezentacja
M_U005 Umie wykorzystać informacje zawarte w literaturze przedmiotu oraz w internecie do przygotowania referatu i wystąpienia na zadany temat z obszaru logistyki BM2A_U17, BM2A_U09 Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie zastosowań logistyki do poprawy produktywności przedsiębiorstw BM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach logistyki różnych przedsiębiorstw BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe problemy współczesnej logistyki (logistics) i posiada wiedzę o łańcuchach dostaw (supply chain) + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o funkcjonalnym i procesowym ujęciu logistyki; logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, odpadów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna problematykę zapasów (rodzaje, znaczenia) oraz zasady ich modelowania i optymalizacji + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe narzędzia logistyki produkcji - lean toolbox, a także zasady tworzenia lean enterprises + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna problemy związane z dystrybucją produktów oraz metody rozwiązywania zagadnień transportowych + - - - - - - - - - -
M_W006 Posiada wiedzę o systemach automatycznej identyfikacji towarów, w szczególności o systemach optycznej identyfikacji (kody kreskowe) + - - - - - - - - - -
M_W007 Ma wiedzę z zakresu zarządzania procesami logistycznymi oraz z zakresu powiązań logistyki z ekonomiką przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W008 Zna metody ilościowe wspomagające rozwiązywanie różnych problemów logistyki + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie opisać i zdefiniować funkcje i zadania logistyki w przedsiębiorstwie wykorzystując różne ujęcia (europejskie, amerykańskie) - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie formułować modele różnych procesów logistycznych (prognozowanie, optymalizacja zadań transportowych, zapasy), potrafi znaleźć rozwiązania oraz wykorzystywać je w działalności przedsiębiorstwa + - - + - - - - - - -
M_U003 Umie klasyfikować materiały, komponenty i części zamienne niezbędne do produkcji wg zasad ABC i XYZ, potrafi przeprowadzić odpowiednie obliczenia i dokonać analizy wyników - - - + - - - - - - -
M_U004 Umie przedstawić wybrany problem z obszaru logistyki w syntetycznej formie z wykorzystaniem technik multimedialnych - - - + - - - - - - -
M_U005 Umie wykorzystać informacje zawarte w literaturze przedmiotu oraz w internecie do przygotowania referatu i wystąpienia na zadany temat z obszaru logistyki - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie zastosowań logistyki do poprawy produktywności przedsiębiorstw + - - + - - - - - - -
M_K002 Jest przygotowany do działalności twórczej w działach logistyki różnych przedsiębiorstw + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Treść wykładów

W01 Wstęp do logistyki, podstawowe pojęcia
W02 Logistyka a teoria systemów
W03 Logistyka procesów zaopatrzenia
W04 Optymalizacja zapasów
W05 Podstawy logistyki produkcji
W06 Narzędzia logistyki produkcji – Lean management
W07 Logistyka dystrybucji
W08 Automatyczna identyfikacja i EDI w systemach logistycznych
W09 Kody kreskowe i system GS1 (EAN)
W10 Logistyczne systemy transportowe
W11 Zagadnienia transportowe w ujęciu badań operacyjnych
W12 Logistyka zagospodarowania odpadów i zwrotna
W13 Logistyka a ekonomika przedsiębiorstwa
W14 Logistyka w procesach magazynowania
W15 Zarządzanie łańcuchami dostaw SCM

Ćwiczenia projektowe:
Treść ćwiczeń projektowych – z metod ilościowych (laboratorium komputerowe)

Część 1 – Projekt obejmujący zagadnienia:
- Klasyfikacja materiałów i części metodami ABC, XYZ.
- Tworzenie macierzy ABC-XYZ i wybór strategii prognozowania i zapasów.
- Rozwiązanie problemu dostaw i utrzymania poziomu zapasów.
Część 2 – Zadanie transportowe
Formułowanie zadania optymalizacji dostaw.
Zagadnienia transportowe – rozwiązywanie zadań programowania liniowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 26 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.75 ocena z egzaminu + 0.25 ocena z ćwiczeń projektowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość programowania liniowego i metod optymalizacji.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa, PWE 2010
2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J.: Zarządzanie logistyczne. Warszawa, PWE 2010
3. Kisperska – Moroń D., Krzyżaniak S.: Logistyka. Poznań, ILiM 2009
4. Krawczyk S.: Logistyka – teoria i praktyka. T. 1 i 2. Poznań, PWE 2011
5. Krzyżaniak S., Cyplik P.: Zapasy i magazynowanie. Tom 1. Zapasy. Poznań, ILiM 2008
6. Majewski J.: Informatyka dla logistyki. Poznań, ILiM 2008
7. Murphy P.R., Wood D.F.: Nowoczesna logistyka. Gliwice, HELION 2011
8. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie. Tom 2. Magazynowanie. Poznań, ILiM 2008
9. Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej. Kraków, Wydawnictwa AGH 2002
10.Michlowicz E.: Zarys logistyki przemysłowej. Kraków, Wydawnictwa AGH 2012
11.Pfohl H.Ch.: Systemy logistyczne. Poznań, ILiM 2001
12.Skowronek Cz., Sarjusz – Wolski Z. : Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa, PWE 2012
13.Szołtysek J.: Logistyka zwrotna. Reverse logistics. ILiM, Poznań 2009

Pomoce: czasopisma i portale internetowe
1.Logistyka
2.Eurologistics
3.Gospodarka Materiałowa i Logistyka
4.Logistyka a Jakość

www.logistyka.net.pl
www.ilim.poznan.pl
www.gs1pl.org
www.elalog..org
www.cscmp.org

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Na wykładach sprawdzana jest obecność.
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu zerowego (3 zadania) obejmującego metody ilościowe omawiane na wykładach – warunek: min 10 obecności na wykładach.