Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia wybranych elementów maszyn
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-106-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Jabłoński Wojciech (wjab@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Jabłoński Wojciech (wjab@agh.edu.pl)
dr inż. Łabędź Janusz (jlabedz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych obróbki dla elementów wytwarzanych w różnych typach produkcji BM2A_W09 Wykonanie projektu
M_W002 Ma wiedzę z zakresu podstawowych metod obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stosowanych w procesach technologicznych typowych części maszyn i jej miejsca w procesie BM2A_W09 Wykonanie projektu
M_W003 Ma ogólną wiedzę z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych oraz stosowanych środkach w procesach wytwarzania i montażu BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek CNC. BM2A_W02 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać półfabrykat oraz określić założenia do projektu półwyrobów kutych i odlewanych BM2A_U05 Wykonanie projektu
M_U002 Umie określić przyczyny błędów powstających w procesach technologicznych różnych części maszyn oraz zna zasady im zapobiegania BM2A_U13 Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Potrafi opracować proces technologiczny obróbki części oraz określić techniczną normę czasu pracy dla operacji obróbkowej BM2A_U05 Wykonanie projektu
M_U005 Umie wygenerować program sterujący na obrabiakę CNC BM2A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczności jej pogłębiania BM2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Rozumie potrzebę projektowania optymalnych procesów technologicznych z uwzględnieniem przyjętych kryteriów BM2A_K03 Wykonanie projektu
M_K003 Ma świadomość odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania BM2A_K01 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych obróbki dla elementów wytwarzanych w różnych typach produkcji + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu podstawowych metod obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stosowanych w procesach technologicznych typowych części maszyn i jej miejsca w procesie + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma ogólną wiedzę z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych oraz stosowanych środkach w procesach wytwarzania i montażu + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek CNC. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać półfabrykat oraz określić założenia do projektu półwyrobów kutych i odlewanych + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie określić przyczyny błędów powstających w procesach technologicznych różnych części maszyn oraz zna zasady im zapobiegania + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi opracować proces technologiczny obróbki części oraz określić techniczną normę czasu pracy dla operacji obróbkowej + - + - - - - - - - -
M_U005 Umie wygenerować program sterujący na obrabiakę CNC - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczności jej pogłębiania - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę projektowania optymalnych procesów technologicznych z uwzględnieniem przyjętych kryteriów - - + - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Półfabrykaty – rodzaje, kryteria wyboru, projektowanie i wytwarzanie.
 2. Środki technologiczne stosowane w produkcji seryjnej i masowej oraz zasady ich wyboru.
 3. Przegląd procesów technologicznych wybranych elementów maszyn.
 4. Metody obróbki skrawaniem i obróbki erozyjnej

  Przegląd podstawowych metod obróbki skrawaniem: toczenie, frezowanie, wiercenie. Kinematyka oraz stosowane narzędzia. Zalety i wady poszczególnych metod oraz zakres ich zastosowania.
  Obróbka elektroerozyjna. Przegląd niekonwencjonalnych metod obróbkowych: obróbka laserowa, ultradźwiękowa, strumieniem elektronów, wodno-ścierna oraz cięcie plazmowe. Specyfika i zakres stosowania.

 5. Metody obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stosowane w procesach technologicznych różnych części maszyn i ich miejsce w procesie.
 6. Automatyzacja w produkcji seryjnej i masowej. Kryteria wyboru zautomatyzowanych środków wytwarzania i montażu.
 7. Podstawowe pojęcia z zakresu obróbki CNC

  Programowanie absolutne i przyrostowe, kartezjańskie i biegunowe współrzędne opisu konturu. Układy współrzędnych, punkty charakterystyczne obrabiarki CNC. Podstawowe parametry obróbki: prędkość obrotowa i prędkość skrawania, posuw czasowy, posuw na obrót i posuw na ostrze. Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania obrabiarek CNC.

 8. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

  Struktura programu sterującego, funkcje ISO: przygotowawcze, przemieszczeniowe, interpolacyjne, narzędziowe i pomocnicze.
  Cykle obróbkowe. Metody generowania programów sterujących.

 9. Narzędzia i systemy narzędziowe

  Rodzaje narzędzi skrawających, geometria ostrza skrawającego, zasady doboru dobór narzędzi.
  Korekcja i kompensacja toru ruchu, punkty charakterystyczne narzędzia.

 10. Ogólne zasady opracowania procesów technologicznych w produkcji seryjnej i masowej.reść wykładów z technologii maszyn
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Wpływ sztywności i sposobu ustalenia i zamocowania przedmiotów na obrabiarkach na ich dokładność kształtowo wymiarową.
 2. Wyznaczenie technicznej normy czasu pracy metodą chronometrażu.
 3. Metoda obróbki grupowej części maszyn.
 4. Proces technologiczny elementu klasy "wał"
 5. Opracowanie programu sterującego dla elementu klasy "wał"

  Generowanie toru ruchu narzędzia dla opracowanego procesu technologicznego. Wykorzystanie cykli obróbkowych. Symulacja i eliminacja błędów. Procedura przemocowania i generowania nowej karty technologicznej. Weryfikacja wymiarowa – pomiar detalu.

 6. Zastosowanie pakietu MTS do nauki programowania ręcznego

  Charakterystyka pakietu MTS. Struktura i obsługa poszczególnych funkcji. Czynności do wykonania przed rozpoczęciem generowania programu sterującego, uzbrojenie obrabiarki. Karta technologiczna. Programowanie w trybie interaktywnym i edycyjnym, automatyczna i krokowa symulacja programu sterującego.

 7. Przygotowanie technologii obróbki na podstawie opracowanego procesu technologicznego dla elementu klasy "wał"

  Dobór półwyrobu oraz sposobu zamocowania (uchwyt, szczęki, kły itp). Dobór narzędzi skrawających i uzbrojenie głowicy narzędziowej. Wygenerowanie karty technologicznej dla wykonywanego detalu. Zdefiniowanie punktu zerowego.

 8. Wybrane zagadnienia projektowania procesów technologicznych i realizacji operacji obróbkowych.
 9. Programowanie ręczne – charakterystyka i zastosowanie

  Specyfika programowania ręcznego. Symulacja i weryfikacja programu sterującego, symulatory. Chara

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w lektoratach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z opracowania procesu technologicznego oraz programu sterującego na obrabiarkę CNC. Każdy z elementów musi zostać zaliczony pozytywnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT, Warszawa 2003
2.Korzyński M.: Podstawy technologii maszyn. OWPR, Rzeszów 2008
3.Łabędź J.: Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005
4.Łabędź J. Laboratorium z technologii maszyn. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001
5.Groover M.P.: Automation, production systems and computer-integrated manufacturing. New Jersey, Pearson Education INC, 2008
6. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2009
7. Habrat W.: Obsługa i programowanie obrabiarek CNC, Wydawnictwo KaBe s.c. 2007
8. Jabłoński W., Słodki B.: Machining. Reference Notes for Foreign Students., AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak