Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badanie i projektowanie elementów silnika spalinowego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-201-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Brzeżański Marek (brzezan@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Worsztynowicz Barbara (worsztyn@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Brzeżański Marek (brzezan@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu projektowania elementów konstrukcyjnych silników spalinowych BM2A_W16, BM2A_W17, BM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu badania i projektowania procesów roboczych silnika spalinowogo BM2A_W16, BM2A_W17, BM2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności związane z zaprojektowaniem współpracy silnika spalinowego z maszyną roboczą BM2A_U12, BM2A_U19, BM2A_U02, BM2A_U01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi dobrać parametry eksploatacyjne silnika spalinowego BM2A_U14, BM2A_U17, BM2A_U15 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi projektować elementy konstrukcyjne silnika spalinowego. Potrafi przekazywać swoją wiedzę w sposób jasny i zrozumiały. BM2A_K01, BM2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu projektowania elementów konstrukcyjnych silników spalinowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu badania i projektowania procesów roboczych silnika spalinowogo + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności związane z zaprojektowaniem współpracy silnika spalinowego z maszyną roboczą - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać parametry eksploatacyjne silnika spalinowego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi projektować elementy konstrukcyjne silnika spalinowego. Potrafi przekazywać swoją wiedzę w sposób jasny i zrozumiały. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawy pracy i konstrukcji silnika spalinowego. (Fundamentals of work and construction of engine)
Zasady projektowania tłokowych silników spalinowych. (Principles of designing of reciprocating engines)
Warunki eksploatacji elementów konstrukcyjnych silnika spalinowego. (Operating conditions of construction elements of engine)
Zasady doboru i obliczeń podstawowych elementów konstrukcyjnych silnika spalinowego: obliczenia cieplne i wytrzymałościowe. (Principles of selection and calculate primary construction elements of engine: thermal and strenght calculations)
Zasady projektowania podstawowych elementów mechanicznych silnika na podstawie oceny warunków eksploatacji. (Principles of designing of basic mechanical elements of engine on basic of evaluation of operation conditions)
Rozkład sił w układzie tłokowo-korbowym, siły gazowe i siły bezwładności. (Forces distribution on crank – piston system, gases forces and inertia forces)
Kinematyka i dynamika układu korbowo-tłokowego. (Kinematics and dynamics of crank – piston system)
Warunki eksploatacji i projektowanie systemów: smarowania, chłodzenia, doładowania silnika. (Operating conditions and designing of engine systems: lubrication system, cooling system, supercharging)
Przykłady stosowania komputerowych systemów projektowania silników spalinowych. (Examples of using computer aided design of engines)

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ocena uszkodzeń mechanicznych. (Estimation of mechanical faults)
Analiza laboratoryjna pracy systemów: smarowania, chłodzenia, doładowania silnika. (Laboratory analysis of work of engine systems: lubrication system, cooling system, supercharging)
Badania laboratoryjne wybranych parametrów roboczych silnika (Laboratory investigation of selected work parameters of engine)
Charakterystyka prędkościowa silnika. (Speed characteristic of engine)
Charakterystyka obciążeniowa silnika. (Load characteristic of engine)
Wykreślanie charakterystyki uniwersalnej. (drawing of universal characteristic)
Obliczenia konstrukcyjne elementów silnika na podstawie danych uzyskanych z badania silników na hamowni. (designing calculation of engine elements on basic of data with engines investigations on test bench)

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen z laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

konieczność zaliczenia mechaniki teoretycznej, termodynamiki i mechaniki płynów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych, WKŁ 2006
2 Luft S., Podstawy budowy silników, WKŁ 2006
3 Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wyd. Polit. Poznańskiej 1998
4 Bernhard M. Badania trakcyjnych silników spalinowych, WKŁ 1970
5 Materiały z specjalistycznych czasopism i konferencji naukowych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak