Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka współczesna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-202-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Paja Antoni (paja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Korecki Józef (korecki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie fizyki współczesnej przydatną do rozwiązywania zadań z inżynierii wytwarzania. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i internetu oraz korzystać z nich. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi dokonywać analizy zjawisk fizycznych, dostrzega związki fizyki z techniką. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi przeprowadzić obliczenia prowadzące do rozwiązania postawionego problemu. Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stałego pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej, ze względu na jej ścisły związek z techniką współczesną. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie fizyki współczesnej przydatną do rozwiązywania zadań z inżynierii wytwarzania. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i internetu oraz korzystać z nich. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonywać analizy zjawisk fizycznych, dostrzega związki fizyki z techniką. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić obliczenia prowadzące do rozwiązania postawionego problemu. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stałego pogłębiania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej, ze względu na jej ścisły związek z techniką współczesną. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Dualizm korpuskularno-falowy, fale de Broglie’a, doświadczenie Davissona-Germera.
2. Elementy mechaniki kwantowej, równanie Schroedingera, funkcja falowa i jej interpretacja, zasada nieoznaczoności.
3. Spin elektronu, zasada Pauliego, statystyki kwantowe.
4. Lasery.
5. Materia skondensowana: rodzaje wiązań, półprzewodniki, metale, nadprzewodniki.
6. Elementy fizyki jądrowej: budowa i właściwości jąder, rozpady promieniotwórcze, prawo rozpadu, reakcja rozszczepienia, reaktor, energetyka jądrowa, reakcje syntezy na Słońcu.
7. Elementy kosmologii.

Ćwiczenia audytoryjne:

  • Obliczanie długości fal de Broglie’a
  • Rozwiązywanie równania Schroedingera w prostych przypakach.
  • Oszacowanie niektórych wielkości fizycznych w ramach statystyk kwantowych.
  • Dyskusja ogólnych własciwości światła laserowego, analiza cech światła generowanego przez różne rodzaje laserów.
  • Obliczenia niektórych właściwości materii skondensowanej na gruncie teorii kwantowej.
  • Obliczenia parametrów rozpadu materiałów radioaktywnych, szacowanie energii mozliwych do uzyskania w reakcjach jądrowych.
  • Szacowanie wieku i rozmiarów Wszechświata z dostępnych danych obserwacyjnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego, skorygowana na podstawie obeecności na wykładach i aktywności na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość fizyki klasycznej, analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Przystawa, „Odkryj smak fizyki”, PWN Warszawa 2011
2. R. Eisberg, R. Resnick, „Fizyka kwantowa“, PWN Warszawa 1983
3. Z. Kąkol „Fizyka” – wykłady z fizyki,
4. Z. Kąkol, J. Żukrowski „e-fizyka” – internetowy kurs fizyki,
5. Z. Kąkol, J. Żukrowski – symulacje komputerowe ilustrujące wybrane zagadnienia z fizyki,
6. M. Heller, „Podglądanie Wszechświata”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008,
7. Martin Rees, „Nasz kosmiczny dom”, Prószyński i S-ka Warszawa 2006.
Pozycje 3-5 dostępne ze stron: http://home.agh.edu.pl/~kakol/; http://open.agh.edu.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak