Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody analiz wytrzymałościowych z wykorzystaniem MES
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-209-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna metodologię tworzenia modeli analizowanych obiektów dla potrzeb MES Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna podstawy matematyczne analiz wytrzymałościowych MES Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć odpowiedni model MES analizowanego obiektu Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji na skutek podjętych decyzji, w tym ekonomicznych oraz społecznych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna metodologię tworzenia modeli analizowanych obiektów dla potrzeb MES + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy matematyczne analiz wytrzymałościowych MES + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć odpowiedni model MES analizowanego obiektu + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji na skutek podjętych decyzji, w tym ekonomicznych oraz społecznych + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tematyka wykładów ma zaznajomić studenta z podstawami teoretycznymi (teorią sprężystości) metody elementów skończonych (MES), jak również zrozumieć mechanizm rozwiązywania zagadnień wytrzymałościowych przy użyciu MES.

Ćwiczenia projektowe:

Celem ćwiczeń projektowych jest pokazanie podejścia do modelowania MES, czyli budowy modelu, definiowania odpowiednich warunków brzegowych i stosowania adekwatnego typu analizy komputerowej. Realizowane jest to poprzez rozwiązywanie prostych zagadnień projektowych, począwszy od koncepcji (projektu) danego urządzenia (obiektu) aż po wnioski płynące z analizy wytrzymałościowej (interpretacja wyników).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 26 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 26 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie:
- zaliczenia zajęć projektowych
- egzaminu ustnego sprawdzającego wiedzę na podstawie wykonanego projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L.: Finite Element Method (5th Edition) Volume 1 – The Basis, 2000 Elsevier
2. Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L.:Finite Element Method (5th Edition) Volume 2 – Solid Mechanics, 2000 Elsevier
3. Bąk R., Burczyński T.: Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT Warszawa 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak