Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Conveyor transport systems
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-213-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kasza Piotr (piotr.kasza@agh.edu.pl)
dr inż. Zarzycki Jacek (jacek.zarzycki@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
Wędrychowicz Dariusz (dariusz.wedrychowicz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie przenośników taśmowych BM2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
M_W002 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowego systemu transportowego BM2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_W003 posiada wiedzę na temat niezawodności i bezpiecznej eksploatacji przenośników BM2A_W16, BM2A_W15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_W004 ma wiedzę na temat budowy, własności i zasad doboru cięgien przenośnikowych BM2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W005 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji przenośników BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych BM2A_U15, BM2A_U14, BM2A_U25 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych BM2A_U08, BM2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie przenośników taśmowych + - - - - + - - - - -
M_W002 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowego systemu transportowego + - - - - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę na temat niezawodności i bezpiecznej eksploatacji przenośników + - - - - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę na temat budowy, własności i zasad doboru cięgien przenośnikowych + - - - - + - - - - -
M_W005 posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji przenośników + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych + - - - - + - - - - -
M_U002 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Classification and properties of transported materials.
 2. Characteristics of the continous transport. Classification of conveyors used in inhouse transport.
 3. Technical and operational data of conveyor systems in mining. Mineral extraction systems, longwall scraper conveyors, belt conveyors.
 4. Conveyor systems for bulk materials. Scraper-pipe conveyors. Oscillating and vibrating conveyors. Screw conveyors.
 5. Silos, hoppers and bunkers. Operating principle, structure, nomenclature.
 6. Bulk materials handling systems in harbours. Shooters.
 7. Conveyors for vertical transport. Bucket elevators, pocket conveyors, snake conveyors. Operating principle, structure, and nomenclature.
 8. Conveyor systems for cargo transport. Plate, overhead, slat and apron conveyors. Baggage handling systems for airports.
 9. Conveyors to transport people. Mining belt conveyors, belt walkways and escalators.
 10. Automation of conveyor transport systems. Belt weighers. Monitoring and diagnostics of transport systems.

Zajęcia seminaryjne:
Technical and operational data of conveyor systems.

 1. Presentation and discussion of topics of seminar
 2. Discussion of how to prepare a presentation.
 3. Technical and operational data of conveyor systems.
 4. Methodology of calculations of conveyors.
 5. Presentations and discussion.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Udział w wykładach 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona ocena prezentacji i testu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie modułu Conveyors

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wyd. Śląsk.
  Katowice 1990.
 2. Antoniak J.: Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie. Wyd. Pol. Śląska,Gliwice 2005.
 3. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,
  Kraków 2008.
 4. Gładysiewicz L.: Przenośniki taśmowe Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. Pol. Wroc. Wrocław 2003.
 5. Goździecki M., Świątkiewicz H.:Przenośniki, WNT, Warszawa 1975.
 6. Siedlar A., Teoria działania napędu przenośników taśmowych, Wydawnictwo AGH, Kraków
  1990.
 7. Żur T., Hardygóra M.: Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wyd. Śląsk. Katowice 1996.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Kulinowski P. Badania symulacyjne jako element zintegrowanego procesu projektowa-nia w aspekcie eksploatacji przenośników taśmowych. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 1, 2013.
 • Kulinowski P. Metodyka zintegrowanego projektowania górniczych przenośników taśmowych. Wydawnictwa AGH, 2012.
 • Kulinowski P.: Analytical Method of Designing and Selecting Take-up Systems for Mining Belt Conveyors. Arch. Min. Sci., Vol. 58 (2013), No 4, p. 1301–1315, 2013.
  Kulinowski P.: Simulation method of designing and selecting tensioning systems for mining belt conveyors — * Symulacyjna metoda projektowania i doboru urządzeń napinających dla górniczych przenośników taśmowych Arch. Min. Sci., Vol. 59 (2014), No 1, p. 123–138, 2014
Informacje dodatkowe:

Jest sprawdzana obecność na wykładach.