Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Injection mould design
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-214-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Świątoniowski Andrzej (swiatoni@imir.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Świątoniowski Andrzej (swiatoni@imir.agh.edu.pl)
dr inż. Chyła Piotr (pchyla@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie urządzeń i technologii przeróbki tworzyw sztucznych i kompozytów BM2A_W09 Kolokwium
M_W002 ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w urządzeniach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz metodach ich eksploatacji BM2A_W07 Kolokwium
M_W003 zna podstawowe metody , techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii przeróbki tworzywa ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji form wtryskowych BM2A_W17 Kolokwium
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością produktu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tworzyw sztucznych BM2A_W13 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia kosztów produkcji BM2A_U10 Kolokwium
M_U002 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do projektowania wtryskarek i form wtryskowych BM2A_U12 Kolokwium
M_U003 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących technologii i rozwiązań technicznych maszyn do przeróbki tworzyw sztucznych BM2A_U16
M_U004 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich BM2A_U14 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych w gospodarce narodowej BM2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed inżynierem zadań BM2A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy BM2A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie urządzeń i technologii przeróbki tworzyw sztucznych i kompozytów + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w urządzeniach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz metodach ich eksploatacji + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody , techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii przeróbki tworzywa ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji form wtryskowych + - - - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością produktu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tworzyw sztucznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia kosztów produkcji - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do projektowania wtryskarek i form wtryskowych - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących technologii i rozwiązań technicznych maszyn do przeróbki tworzyw sztucznych - - - - - + - - - - -
M_U004 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych w gospodarce narodowej - - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed inżynierem zadań - - - - - + - - - - -
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podział, charakterystyka i własności tworzyw polimerowych. (Repartition and type of plastic)
Przemiany fazowe tworzywa w procesie przetwórstwa (Phase change of plastic during processes)
Wpływ własności tworzywa na konstrukcję wypraski i formy (Polymer characteristics and their influence on muolded piece an injection mould)
Budowa i rozwiązania konstrukcyjne podstawowych zespołów wtryskarek (Types and construction of the injection moulding machines)
Wielkości nastawne wtryskarki i parametry wtrysku (Controlled variables and injection moulding parameter)
Charakterystyka wyprasek i ich dokumentacja konstrukcyjna (Moulded piece characteristics and their technical documentation)
Budowa i działanie formy wtryskowej, rodzaje form. (Injection mould structure and operation, type of injection mould)
Założenia wstępne do projektu formy (Brief fordesign for injection mould)
Określenie liczby gniazd formy (Determination of the amount of mould cavity)
Budowa gniazda formującego (Mold cavity construction).
Układy wlewowe (Feed systems).
Regulacja temperatury formy wtryskowej (Temperature control).
Normalizacja w budowie form wtryskowych (Injection mold standardization).
Trendy rozwoju technologii i urządzeń przetwórstwa polimerów (Main trends in the development of plastic engineering and process equipment)

Zajęcia seminaryjne:

Porównanie własności mechanicznych metali i tworzyw polimerowych (Comparison between mechanical properties of metals and plastics). Wyznaczanie i analiza przebiegu krzywej termomechanicznej tworzywa termoplastycznego (Calculation and analyse of the thermomechanical curve). Określanie wpływu parametrów tworzywa na własności i jakość wypraski. (Influence of plastic parameters on the property and quality of moulded piece). Analiza rynku tworzyw polimerowych (Analyse of plastic market). Wybór tworzywa dla zadanego wyrobu (Plastic type selectin for the specific product). Podstawy wykorzystania systemu CAD/CAM Unigraphics i Pro-engineer w procesie projektowania i wykonania form wtryskowych (Principle of CAD/CAM systems application – Unigraphics i Pro-engineer – when designing and costrucing injection mould). Praktyczne zapoznanie się z procesem projektowania form wtryskowych w wybranej firmie (Practical acquaint with injection mould design).Rekonesans techniczny w wybranych zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych: obserwacja pracy wtryskarek ze szczególnym uwzględnieniem doboru parametrów ich pracy do wymaganych cech wypraski (Full scale observation of the plastic processing when visiting plant).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w wykładach 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Mean results from completion of individual projects and final tests.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Frącz W., Krywult B., Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych. Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej , Rzeszów 2005
Szlezyngier Wł. Technologia przetwórstwa polimerów. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1990
Zawistowski H., Frenkler D., Gorące kanały w formach wtryskowych, PLASTECH Wyd.Poradników i Książek Technicznych, W-wa 1998
Zawistowski H., Frenkler D., Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych WNT W-wa 1984
Rozwój konstrukcji form wtryskowych. PLASTECH Wyd. Poradników i Książek Technicznych, W-wa 2003
Menges G., Michaeli W., Mohren P.,How to Make Injection Molds. Hanser-Gardner Publications, 2001
IMOLD:Help
Moldflow Plastics Insight 6.1:Help
TS RAPORT Magazyn Nowości Technicznych, raport@wadim.com.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak