Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-307-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Świątoniowski Andrzej (swiatoni@imir.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Świątoniowski Andrzej (swiatoni@imir.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie urządzeń i technologii przeróbki tworzyw sztucznych i kompozytów BM2A_W09 Kolokwium
M_W002 ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w urządzeniach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz metodach ich eksploatacji BM2A_W07 Kolokwium
M_W003 zna podstawowe metody, techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii przeróbki tworzywa ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji form wtryskowych BM2A_W16 Kolokwium
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością produktu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tworzyw sztucznych BM2A_W13 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia kosztów produkcji BM2A_U10 Kolokwium
M_U002 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich BM2A_U12 Kolokwium
M_U003 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do projektowania wtryskarek i form wtryskowych BM2A_U14 Kolokwium
M_U004 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących technologii i rozwiązań technicznych maszyn do przeróbki tworzyw sztucznych BM2A_U16 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych w gospodarce narodowej BM2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed inżynierem zadań BM2A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy BM2A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie urządzeń i technologii przeróbki tworzyw sztucznych i kompozytów + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w urządzeniach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz metodach ich eksploatacji + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody, techniki i narzędzia pozwalające na wybór optymalnej technologii przeróbki tworzywa ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji form wtryskowych + - - - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością produktu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tworzyw sztucznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi formułować i testować hipotezy związane z wdrażaniem nowych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia kosztów produkcji - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań techniczno – ekonomicznych w odniesieniu do projektowania wtryskarek i form wtryskowych - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi zaproponować ulepszenia istniejących technologii i rozwiązań technicznych maszyn do przeróbki tworzyw sztucznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli i znaczenia procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych w gospodarce narodowej - - + - - - - - - - -
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji postawionych przed inżynierem zadań - - + - - - - - - - -
M_K003 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podział, charakterystyka i własności tworzyw polimerowych. Przemiany fazowe tworzywa w procesie przetwórstwa. Wpływ własności tworzywa na konstrukcję wypraski i formy. Budowa i rozwiązania konstrukcyjne podstawowych zespołów wtryskarek. Wielkości nastawne wtryskarki i parametry wtrysku. Charakterystyka wyprasek i ich dokumentacja konstrukcyjna. Budowa i działanie formy wtryskowej, rodzaje form. Założenia wstępne do projektu formy. Określenie liczby gniazd formy. Budowa gniazda formującego. Układy wlewowe. Regulacja temperatury formy wtryskowej. Normalizacja w budowie form wtryskowych. Trendy rozwoju technologii i urządzeń przetwórstwa polimerów.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Porównanie własności mechanicznych metali i tworzyw polimerowych. Wyznaczanie i analiza przebiegu krzywej termomechanicznej tworzywa termoplastycznego. Określanie wpływu parametrów tworzywa na własności i jakość wypraski. Analiza rynku tworzyw polimerowych. Wybór tworzywa dla zadanego wyrobu. Podstawy wykorzystania systemu CAD/CAM Unigraphics i Pro-engineer w procesie projektowania i wykonania form wtryskowych. Praktyczne zapoznanie się z procesem projektowania form wtryskowych w wybranej firmie. Rekonesans techniczny w wybranych zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych: obserwacja pracy wtryskarek ze szczególnym uwzględnieniem doboru parametrów ich pracy do wymaganych cech wypraski.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe z wykładów, ocena z ćwiczen laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Frącz W., Krywult B., Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych. Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej , Rzeszów 2005
2. Szlezyngier Wł. Technologia przetwórstwa polimerów. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1990
3. Zawistowski H., Frenkler D., Gorące kanały w formach wtryskowych, PLASTECH Wyd. Poradników i Książek Technicznych, W-wa 1998
4. Zawistowski H., Frenkler D., Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych WNT W-wa 1984
5. Rozwój konstrukcji form wtryskowych. PLASTECH Wyd. Poradników i Książek Technicznych, W-wa 2003
6. Menges G., Michaeli W., Mohren P.,How to Make Injection Molds. Hanser-Gardner Publications, 2001
7. IMOLD:Help
8. Moldflow Plastics Insight 6.1:Help
9. TS RAPORT Magazyn Nowości Technicznych, raport@wadim.com.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak