Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-308-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna wygania stawiane przed pracą dyplomową i szczegółowy zakres jej realizacji BM2A_W07, BM2A_W05, BM2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Student zna zasady tworzenia zwartego tekstu o charakterze naukowym i inżynierskim BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Praca dyplomowa,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sformułować plan pracy obejmujący analizę zagadnienia objętego tematem, syntezę stanowiącą opis przyjętych rozwiązań, orazpodsumowanie z wnioskami BM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Praca dyplomowa,
Prezentacja
M_U002 Student potrafi zrealizować zwarte opracowanie dotyczące analizy otrzymanego tematu, syntezy zawierającej opis przyjętych rozwiązań i podsumowania ze sformułowanymi wnioskami BM2A_U02, BM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna wygania stawiane przed pracą dyplomową i szczegółowy zakres jej realizacji - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady tworzenia zwartego tekstu o charakterze naukowym i inżynierskim - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sformułować plan pracy obejmujący analizę zagadnienia objętego tematem, syntezę stanowiącą opis przyjętych rozwiązań, orazpodsumowanie z wnioskami - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zrealizować zwarte opracowanie dotyczące analizy otrzymanego tematu, syntezy zawierającej opis przyjętych rozwiązań i podsumowania ze sformułowanymi wnioskami - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Omówienie stanu formalno-prawnego w zakresie przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
Omówieni struktura i zakresu pracy dyplomowej
Omowienie zakresu i formy prezentacji pracy dyplomowej
Seminaryjne omawianie tematów prac dyplomowych
Seminaryjne omawianie realizacji pracy dyplomowej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wynikiem uśrednienia ocen z:
aktywności podczas ćwiczeń seminaryjnych,
prezentacji planu pracy,
prezentacji zaawansowania pracy dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Złożenie w Dziekanacie tematu pracy dyplomowej zaakceptowanego przez promotora i opiekuna profilu dyplomowania lub specjalności.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Inżynierska praca dyplomowa. Założenia, wymagania i zasady realizacji Załącznik do Uchwały Rady Wydziału IMiR
T. Telejko: Wstęp do metod opracowania wyników pomiaru z przykładami UWND AGH Kraków 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak