Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obrabiarki sterowane numerycznie
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-309-KW-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Jabłoński Wojciech (wjab@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Jabłoński Wojciech (wjab@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek CNC. BM2A_W02 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą metod generowania programów sterujących i zakresu ich stosowania BM2A_W12, BM2A_W02 Zaliczenie laboratorium
M_W003 Ma wiedzą z zakresu struktury i klasyfikacji systemów sterowania CNC. BM2A_W17 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Umie ocenić nakład pracy i czasu konieczny do realizacji postawionego zadania technologicznego BM2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie wygenerować program sterujący na obrabiakę CNC. BM2A_U01 Projekt
M_U003 Umie zaprojektować proces technologiczny dla prostych detali. BM2A_U05 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczność jej pogłębiania. BM2A_K02 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Rozumie konieczność wyboru właściwych metod generowania programów sterujących BM2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek CNC. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą metod generowania programów sterujących i zakresu ich stosowania + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzą z zakresu struktury i klasyfikacji systemów sterowania CNC. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie ocenić nakład pracy i czasu konieczny do realizacji postawionego zadania technologicznego - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie wygenerować program sterujący na obrabiakę CNC. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zaprojektować proces technologiczny dla prostych detali. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczność jej pogłębiania. - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie konieczność wyboru właściwych metod generowania programów sterujących - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Programowanie obrabiarek CNC

  Struktura programu sterującego, Systemy sterowania i języki programowania. Funkcje sterujące. Kody ISO, dialog Heidenhain. Tryb absolutny i przyrostowy. Cykle obróbkowe. Układy odniesienia, Naddatkowanie – podział naddatku. Interpolacja
  i interpolatory. Kompensacja toru ruchu narzedzia.

 2. Metody generowania programów sterujących

  Programowanie ręczne – specyfika i zakres stosowania. Programowanie zorientowane warsztatowo (POW) – cel, wymagania i zakres stosowania. Programowanie CAD/CAM. Przetwarzanie i postprzetwaezanie. Postprocesory.

 3. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody wytwarzania

  Przegląd metod i technik wytwarzania, możliwości technologiczne poszczególnych metod,
  zakres stosowania i ograniczenia.

 4. Sterowanie numeryczne w obróbce

  Geneza, rozwój, korzyści i cel stosowania numerycznego.
  Techniczno-ekonomiczne aspekty ich stosowania. Zakres optymalnego wykorzystania obrabiarek CNC. Numerycznie sterowane struktury obróbkowe: obrabiarki CNC, centra
  obróbkowe, zautomatyzowane linie produkcyjne, elastyczne systemy produkcyjne, systemy komputerowo-zintegrowanego wytwarzania.

 5. Klasyfikacja systemów sterowania numerycznego

  Generacje sterowań numerycznych: NC, CNC i DNC. Sterowania punktowe, odcinkowe i ciągłe (kształtowe). Interpolacja i interpolatory: liniowe, kołowe, śrubowe, osiowe itp. Języki
  programowania, funkcje ISO. Sterowanie Heidenhain. Współrzędne kartezjańskie i biegunowe, przyrostowe i absolutne – sposoby zadawania dla różnych sterowań.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Pojęcia podstawowe

  Klasyfikacja ruchów obróbkowych. Dobór obrabiarki i narzędzi skrawających. Geometria ostrza skrawającego. Parametry obróbki – obliczanie i dobór.

 2. Programowanie ręczne

  Opracowanie programu sterującego dla prostego detalu przy wykorzystaniu programu symulacyjnego.

 3. Programowanie zorientowane warsztatowo

  Zasady i wymagania do realizacji POW. Opracowanie programu w systemie Heidenhain iTNC530.

 4. Programowanie CAD/CAM

  Wykorzystanie pakietu CAD/CAM do wygenerowania programu na obrabiarkę wieloosiową.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Wykonanie projektu 0 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Odbycie zajęć laboratoryjnych oraz ocena średnia z projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jabłoński W., Słodki B.: Machining. Reference Notes for Foreign Students., AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006
2. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2009
3. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe.
WNT 2000.
4. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak