Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-303-ME-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny górnicze
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
dr Wacławik Łukasz (lwaclawi@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną w zakresie definicji istoty zarządzania dotyczącą prawidłowości funkcjonowania organizacji BM2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa BM2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiebiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne BM2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Projektuje strukture organizacyjną z zastosowaniem podstaowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne strutkur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje do zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi BM2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną w zakresie definicji istoty zarządzania dotyczącą prawidłowości funkcjonowania organizacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiebiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne - - - - - + - - - - -
M_U002 Projektuje strukture organizacyjną z zastosowaniem podstaowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne strutkur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje do zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Ekonomiczne przesłanki zarządzania przedsiębiorstwem

  Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces zarządzania, synergia w organizacji. Zarządzanie jako zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji, wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny, Efekt organizacyjny, współdziałanie.Ekonomiczne przesłanki zarządzania przedsiębiorstwem.

 2. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania

  Cele i efektywność organizacji. Cztero i pięcioczłonowy model organizacji z kierownictwem kształtującym wiązkę celów organizacji. Systemowe spojrzenie na organizacje komercyjną w otoczeniu. Model łańcucha wartości, organizacja procesowa
  i sieciowa.

 3. Rozwój organizacji i ewolucja struktur organizacyjnych

  Podział struktur organizacyjnych, rodzaje struktur organizacyjnych. Komórka organizacyjna i jej atrybuty. Formalizacja struktury poprzez schemat organizacyjny, zakresy zadań, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych komórek organizacyjnych oraz instrukcje regulujące postępowanie uczestników organizacji. Ewolucja sformalizowanych struktur funkcjonalnych w zdeterminowane formy zorientowane obiektowo według grup wyrobów, lokalizacji geograficznej jednostek biznesu lub rynków zbytu, struktury holdingowe. Koncepcja organizacji wirtualnej, jej zalety i wady.

 4. Model procesu zarządzania

  Kierownik jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania: czyli planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych.

 5. Planowanie i strategia przedsiębiorstwa

  Planowanie w zmiennym otoczeniu z zachowaniem ciągłości, i elastyczności systemu planowania w przedsiębiorstwie. Cele planowania strategicznego i operacyjnego. Cele, struktura i metodyka budowy planu operacyjnego jednostki biznesowej. Przegląd metod planowania – pod planowania finansowego do planowania strategicznego, systemy planowania. Modele otoczenia i globalizacja. Metody analizy strategicznej – przegląd i uwarunkowania zastosowań. Zarządzanie strategiczne, modele normatywne strategii przedsiębiorstwa.

Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

55% kolokwium zaliczeniowe z wykładu + 45% ocena z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy przedsiębiorczości i marketingu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
2. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
3. Strategor: Kierowanie, PWN, Warszawa 2006
4. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
2007
5. Durlik I.: Inżynieria zarządzania, Placet, Warszawa 2006
6. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak