Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie badań i projektowania
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-101-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Olszyna Grzegorz (olszyna@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kołodziejczyk Krzysztof (krkolodz@agh.edu.pl)
dr inż. Cioch Witold (cioch@agh.edu.pl)
dr inż. Malcher Tadeusz (malcher@agh.edu.pl)
dr inż. Mięso Rafał (mieso@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu modelowania układów mechanicznych i elektrycznych BM2A_W05 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę z zakresu możliwości obliczeniowych języka MATLAB BM2A_W12, BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W01 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu analizy danych i sygnałów BM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 Ma wiedzę w zakresie modelowania bryłowego układów elementów maszyn i złożonych układów mechanicznych BM2A_W12, BM2A_W09 Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejetności wykonania analizy statystycznej wyników badań i ich prezentacji graficznej BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Posiada umiejętność projektowania bryłowego oraz analizy MES wykonanych modeli dla dobranych materiałów BM2A_U03, BM2A_U09, BM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U003 Posiada umiejętność projektowania modelowego w systemach CAD BM2A_U20, BM2A_U25, BM2A_U10, BM2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U004 Potrafi przeprowadzać analizy obliczeniowe z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego BM2A_U03, BM2A_U05, BM2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętności pracy zespołowej i kierowania takimi pracami BM2A_K07 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu modelowania układów mechanicznych i elektrycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu możliwości obliczeniowych języka MATLAB + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę z zakresu analizy danych i sygnałów + - + - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę w zakresie modelowania bryłowego układów elementów maszyn i złożonych układów mechanicznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejetności wykonania analizy statystycznej wyników badań i ich prezentacji graficznej + - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność projektowania bryłowego oraz analizy MES wykonanych modeli dla dobranych materiałów - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność projektowania modelowego w systemach CAD + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi przeprowadzać analizy obliczeniowe z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętności pracy zespołowej i kierowania takimi pracami + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Moduł składa się z dwóch części: Analiza i przetwarzanie danych oraz Inżynierskie oprogramowanie komputerowe

Tematyka wykładów z części przedmiotu: Analiza i przetwarzanie danych
Rola informacji w gospodarce i zarządzaniu. Podstawowe definicje, pojęcia i miary. Źródła i zasoby informacyjne oraz sposoby korzystania z nich.
Zarządzanie, porządkowanie i przepływ informacji. Zagadnienia nadmiarowości. Metody kompresji, szyfrowania i ich zastosowanie do przechowywania i przesyłaniu informacji.
Metody ankietowe w uzyskiwaniu informacji ilościowych i jakościowych.
Pomiary podstawowym źródłem informacji o charakterze ilościowym w inżynierii mechanicznej.
Elementy teorii sygnałów, ich uzyskiwanie, przetwarzanie i interpretacja.
Metody sygnałowe w opisie nieliniowości. Transformacje sygnałów w zastosowaniach inżynierskich.
Statystyczne metody opracowywania wyników badań, wnioskowanie statystyczne i prezentacji wyników badań. Zasady estymacji, estymatory i algorytmy. Szacowanie niepewności.
Zasoby i możliwości programów MATLAB, STATISTICA, EXCEL
Szeregi czasowe i ich zastosowanie do uzyskiwania informacji o charakterze predykcyjnym. Graficzne metody wizualizacji i prezentacji danych. Procesy losowe generowane szumem białym., modele AR, MA, ARIMA. Nadzór nad zasobami i prawna ochrona informacji.

Tematyka wykładów z części: Inżynierskie oprogramowanie komputerowe
Wprowadzenie do systemów CAD/CAM wykorzystywanych w komputerowym wspomaganiu prac projektowych.
Podstawy projektowania parametrycznego. Klasyfikacja modeli i ich zastosowanie w strukturze CAD.
Projektowanie obiektowe w budowie maszyn.
Modelowanie bryłowe z zastosowaniem elementów kształtujących. Szkic parametryczny. Więzy geometryczne i wymiarowe. Elementy szkicowe, wstawiane i konstrukcyjne. Dokumentacja techniczna i technologiczna elementów maszyn i urządzeń. Podstawy zasad tworzenia złożeń.
Prezentacja programów SolidWorks, Inventor, Unigraphics i Pro/Engineer wraz z ich podstawowymi funkcjami.
Zastosowanie MES i CFDw projektowaniu maszyn i urządzeń – możliwości obliczeniowe.
Sposoby modelowania różnych układów technicznych. Sposoby upraszczania rzeczywistości w celu wykonania numerycznego modelu obiektu rzeczywistego.
Metodyka prowadzenia symulacji numerycznej.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Tematyka laboratoriów

Tematyka laboratoriów z części: Analiza i przetwarzania danych
Formatowanie i eksport danych i wyników do różnych programów w formatach wektorowych i bitmapowych.
Analiza przykładowego sygnału cyfrowego. Analiza widmowa, filtrowanie, analiza składników okresowych.
Analiza przykładowych wyników i danych w celu określenie związków ilościowych metodami korelacyjnych, autoregresji oraz predykcja. Analiza wariancyjna i weryfikacja hipotez statystycznych, przedziały ufności, rozkłady zmiennych.
Rysowanie przebiegów i opracowanie graficzne ostatecznych wyników wraz z analizą statystyczną.
Samodzielne pisanie algorytmów opracowywania i prezentacji danych na przykładzie programu MATLAB

Tematyka laboratoriów z części: Inżynierskie oprogramowanie komputerowe
Podstawy projektowania parametrycznego w programach CAD. Podstawowe operacje i relacje konstrukcyjne. Zasady tworzenia poprawnej geometrii elementów. Elementy szkicownika
Podstawy modelowania brył. Bryły wyciągane, obrotowe. Elementy tworzone przez przeciąganie przekroju wzdłuż trajektorii. Elementy tworzone na podstawie połączenia zmiennych przekrojów.
Modelowanie złożeń. Tworzenie dokumentacji technicznej elementów maszyn i urządzeń
Parametryzacja modelu i relacje wymiarowe. Modelowanie elementów o złożonej geometrii.
Prace własne studentów oraz zaliczanie projektów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 129 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 65 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kazda część przedmiotu jest zaliczana indywidualnie na podstawie indywidualnych projektów oraz kolokwium.
Ocena końcowa to średnia ocen z każdej części.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ocena końcowa może zostać podwyższona w przypadku wysokiej (ponad 80%) frekwencji na wykładach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Brandt S.: Analiza Danych. Metody statystyczne i obliczeniowe. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1999.
2. Lisowski E.: „Modelowanie geometrii elementów złożeń oraz kinematyki maszyn w programie Pro/Engineer Wildfire”, Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2005
3. MATLAB: High-performance numeric computation and visualisation software. The Math Works Inc., Natick Mass., December 1995
4. Skarka W., Mazurek A.: CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Wydawnicto HELION, 2005
5. Stasiak F.: Autodesk Inventor 11. Zbiór ćwiczeń. Wydawnictwo ExpertBooks, 2006.
6. Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2007
7. Świder J., Heruś K.: „Zastosowanie funkcyjnych obiektów elementarnych do wspomagania modelowania maszyn zorientowanego na analizę ruchu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006
8. Tickoo S.: Pro/Engineer Wildfire for Designer Release 2.0. CADCIM Technologies 2005
9. Tytko A.: Modelowanie zużycia zmęczeniowego i diagnostyka lin stalowych, Rozprawy i monografie 65 Wydawnictwo AGH,Kraków, 1998.
10. Zieliński T.: Cyfrowe przetwarzanie danych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.
11. Podręczniki z zakresu statystyki matematycznej w zastosowaniach inżynierskich oraz podręczniki COREL, MTLAB, STATISTICA, EXCEL, itp.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak