Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie w projektowaniu maszyn
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-102-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Cieplok Grzegorz (cieplok@agh.edu.pl)
dr inż. Hyla Paweł (hyla@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
dr inż. Potoczny Marcin (potoczny@agh.edu.pl)
dr inż. Grądkowski Piotr (gradkow@agh.edu.pl)
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna mozlwości i zastosowanie w projektowaniu obiektow mechanicznych zaawansowanych systemów CAD BM2A_W12, BM2A_W05, BM2A_W02, BM2A_W07, BM2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
M_W002 Posiada wiedzę o współczesnych metodach modelowania obiektów mechanicznych, w szczególności modelowania stochastycznego BM2A_W12, BM2A_W05, BM2A_W07, BM2A_W17, BM2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych BM2A_U03, BM2A_U20, BM2A_U02, BM2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi opracować model obiektu mechanicznego z wykorzystaniem pakietów CAD BM2A_U03, BM2A_U02, BM2A_U18 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę stosowania zaawansowanych metod jego wspomagania BM2A_K02, BM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna mozlwości i zastosowanie w projektowaniu obiektow mechanicznych zaawansowanych systemów CAD + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę o współczesnych metodach modelowania obiektów mechanicznych, w szczególności modelowania stochastycznego + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować model obiektu mechanicznego z wykorzystaniem pakietów CAD - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę stosowania zaawansowanych metod jego wspomagania + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Modelowanie w projektowaniu maszyn

Elementy metodycznego procesu projektowo – konstrukcyjnego 2 godz.
Modelowanie w realizacji procesu konstrukcyjnego, modelowanie fizyczne, modelowanie matematyczne 3 godz.
Modelowanie układów poddanych działaniu statycznych obciążeń mechanicznych. Modelowanie układów poddanych obciążeniom cieplnym i mechanicznym w warunkach nieustalonych- 2 godz..
Modelowanie układów kinetostatycznych , poddanych działaniu sił masowych – 2 godz.
Metoda elementów skończonych w konstruowaniu elementów maszyn. 2 godz.
Procesy stochastyczne. Wprowadzenie do symulacji komputerowej. 2 godz.
Metoda Monte Carlo. Generatory liczb losowych. 2 godz.
Aprioryczna ocena trwałości i niezawodności elementów maszyn z wykorzystaniem symulacji komputerowej. 2 godz
Modele strukturalne łożysk ślizgowych. Modelowanie fizyczne łożysk ślizgowych. Rozwinięty warunek tarcia płynnego – 2 godz..
Modelowanie matematyczne łożysk hydrodynamicznych. Szczególne postacie równania Reynoldsa. Modele matematyczne dla nieodkształcalnych elementów ograniczających hydrostatyczną szczelinę smarową – 2 godz..
Adaptacja równania Hagena Poiseulle’a . Unormowana metodyka obliczeń łożysk hydrodynamicznych. Przepływ hydromagnetyczny cieczy lepkiej – 2 godz..
Prognozowanie trwałości i niezawodności łożysk ślizgowych o tarciu mieszanym i płynnym. 3 godz.
Parametryzacja konstrukcji. 2 godz
Struktura i zastosowanie zintegrowanych systemów komputerowych. 3 godz.
Szybkie tworzenie prototypu. Budowa obiektów z tworzyw, proszków, wosku formierskiego, papieru. Drukarki i skanery 3D. 4 godz
Modelowanie bryłowe. 2 godz.
Modelowanie układów mechanicznych poddanych obciążeniom dynamicznym -5 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Modelowanie w projektowaniu maszyn

Modelowanie fizyczne i matematyczne obiektów technicznych.4 godz.
Zastosowanie pakietu Math-CAD w modelowaniu. 4 godz.
Realizacja procesu symulacji komputerowej na modelach stochastycznych dla wybranych elementów maszynowych. 6 godz.
Parametryzacji konstrukcji i jej zastosowanie w powstawaniu optymalnej konstrukcji. 4 godz.
Zastosowanie pakietu Pro/DESKTOP w symulacji. 2 godz.
Modelowanie bryłowe jako element procesu rapid prototyping. 4 godz.
MES w projektowaniu maszyn. 6 godz.
Modelowanie łożysk hydrostatycznych w oparciu o równanie Hagena Poiseulle’a – 5 godz.
Modelowanie hydrodynamicznego łożyska ślizgowego z wykorzystaniem numerycznego rozwiązania równania Reynoldsa – 5 godz.
Analiza porównawcza stanu naprężeń w układach mechanicznych wyznaczonego na podstawie uproszczonego modelu fizycznego oraz na podstawie modelowania z wykorzystaniem metody elementów skończonych – 5 godz..
Analiza porównawcza naprężeń w sprężynach śrubowych o zwojach końcowych zamkniętych. Analiza naprężeń termicznych i mechanicznych w połączeniu skurczowym w warunkach nieustalonych. Analiza stanu naprężeń wywołanych siłami masowymi w ruchomym układzie mechanicznym – 5 godz..
Analiza stanu naprężeń wywołanych obciążeniami dynamicznymi – 10 godz.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Udział w wykładach 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Wykonanie projektu 8 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 7 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą Oceny końcowej jest ocena z ćwiczeń laboratoryjnych, która może być skorygowana o 0,5 stopnia w zależności od aktywności na wykładach. Aktywność jest weryfikowana w trakcie pisemnego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość pakietu MS OFFICE

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
Salwiński J.: Zagadnienia apriorycznej oceny zdolności do utrzymania stanu działania łożysk ślizgowych o tarciu płynnym, Wydawnictwa AGH Kraków 1998
Woolfson M. M., Pert G. J.: An Introduction to Computer Simulation. Oxford University Press, New York 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak