Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diagnostyka techniczna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-203-SM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Batko Wojciech (batko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Cioch Witold (cioch@agh.edu.pl)
dr inż. Korbiel Tomasz (tkorbiel@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Batko Wojciech (batko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Poznaje budowę systemów diagnostycznych, sposoby pomiarów sygnałów wibroakustycznych oraz metody przetwarzania i analizy danych wykorzystywanych w diagnozowaniu maszyn. BM2A_W06 Kolokwium
M_W002 Poznaje metody oceny i prognozowania stanu technicznego maszyn i urządzeń. BM2A_W16 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi budować tory pomiarowe do rejestracji sygnałów wibroakustycznych i przeprowadzać eksperymenty diagnostyczne. BM2A_U10 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Umie przetwarzać i analizować dane pomiarowe, wyciągać wnioski dotyczące stanu technicznego badanych maszyn i urządzeń. BM2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Przygotowany do pracy w przemyśle w zakresie nadzoru technicznego linii produkcyjnych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń. BM2A_K01 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Poznaje budowę systemów diagnostycznych, sposoby pomiarów sygnałów wibroakustycznych oraz metody przetwarzania i analizy danych wykorzystywanych w diagnozowaniu maszyn. + - - - - - - - - - -
M_W002 Poznaje metody oceny i prognozowania stanu technicznego maszyn i urządzeń. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi budować tory pomiarowe do rejestracji sygnałów wibroakustycznych i przeprowadzać eksperymenty diagnostyczne. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie przetwarzać i analizować dane pomiarowe, wyciągać wnioski dotyczące stanu technicznego badanych maszyn i urządzeń. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Przygotowany do pracy w przemyśle w zakresie nadzoru technicznego linii produkcyjnych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Program wykładów

1. Miejsce i rola diagnostyki technicznej w procesach eksploatacji.
2.Rola i zadania diagnostyki w procesach :konstruowania , w procesach wytwórczych oraz eksploatacyjnych maszyn, urządzeń technicznych oraz konstrukcji.
3. Budowa, organizacja oraz miejsce działów diagnostyki w przedsiębiorstwie.
4 . Przegląd metody i rozwiązań diagnostycznych badania maszyn, urządzeń i konstrukcji.
5. Modelowanie diagnostyczne dla potrzeb rozpoznań zmiany stanu badanego obiektu
6. Analiza sygnałów diagnostycznych : metody analizy czasowej i częstotliwościowej, symptomy diagnostyczne punktowe i funkcyjny.
7. Analiza niestacjonarnych sygnałów diagnostycznych.
8. Zadania filtracji i predykcji w systemach diagnostycznych.
9. Przegląd systemów monitorujących zmiany stanu maszyn i urządzeń.
10. Metody pozyskiwania relacji diagnostycznych.
11. Zdalna diagnostyka maszyn i urządzeń – Rozproszone systemy diagnostyczne.
12.Bazy dany w systemach monitorujących stan maszyn.
13-15. Przegląd rozwiązań systemów diagnostycznych w przemyśle oraz w transporcie.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Program Laboratoriów

1) Wzorcowanie przetworników pomiarowych.
2) Diagnozowanie maszyn i urządzeń przy wykorzystaniu sygnałów akustycznych.
3) Wyrównoważanie maszyn wirnikowych.
4) Centowanie wałów.
5) Diagnozowanie łożysk tocznych w oparciu o analizę sygnałów wibroakustycznych.
6) Diagnozowanie przekładni zębatych walcowych i planetarnych.
7) Metody diagnozowania łożysk ślizgowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen otrzymanych ze sprawozdań wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i z kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza z zakresu: budowy i eksploatacji maszyn, pomiarów wibroakustycznych i metod przetwarzania danych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Wojciech BATKO, Zbigniew Dąbrowski, Jan Kiciński: Zjawiska nieliniowe w diagnostyce wibroakustycznej. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2008.
1) Żółtowski B.: Podstawy diagnostyki maszyn. Bydgoszcz, Wyd. ATR,1996
2) Zieliński T.: Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Kraków 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak