Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria sprężystości i plastyczności
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-204-TL-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Transport linowy
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard (rpe@agh.edu.pl)
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
dr inż. Ładecki Bogusław (boglad@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nalepka Kinga (knalepka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student umie określić stan naprężenia i odkształcenia w ciele sprężytym, niezależnie od jego kształtu i sposobu obciążenia Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student rozumie mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia w procesie uplastycznienia ciała Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student potrafi ocenić dokładność uzyskanych rezultatów tak w zakresie stanu naprężenia jak i odkształcenia Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student umie rozwiązać układ podstawowych równań teorii sprężystości dla wybranych stanów naprężenia i odkształcenia Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi korzystać z uproszczonych metod służących do rozwiązywania układu podstawowych równań teorii sprężystości w dowolnych stanach naprężenia i odkształcenia Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student zna metodę elementów skończonych (MES) Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji za skutki błędnych decyzji w zakresie oceny stanu naprężenia i odkształcenia Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student umie określić stan naprężenia i odkształcenia w ciele sprężytym, niezależnie od jego kształtu i sposobu obciążenia + - + - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia w procesie uplastycznienia ciała + - + - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi ocenić dokładność uzyskanych rezultatów tak w zakresie stanu naprężenia jak i odkształcenia + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie rozwiązać układ podstawowych równań teorii sprężystości dla wybranych stanów naprężenia i odkształcenia + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z uproszczonych metod służących do rozwiązywania układu podstawowych równań teorii sprężystości w dowolnych stanach naprężenia i odkształcenia + - + - - - - - - - -
M_U003 Student zna metodę elementów skończonych (MES) + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji za skutki błędnych decyzji w zakresie oceny stanu naprężenia i odkształcenia + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Stan naprężenia.
 2. Stan odkształcenia.
 3. Związki między naprężeniami i odkształceniami.
 4. Energia sprężysta.
 5. Podstawowe równania teorii sprężystości.
 6. Metoda odwrotna i półodwrotna teorii sprężystości.
 7. Skręcanie i zginanie prętów w zakresie sprężysto-plastycznym.
 8. Tarcze kołowe i pierścieniowe.
 9. Zginanie płyt.
 10. Pręty cienkościenne.
 11. Cylindry pełne i grubościenne.
 12. Podstawowe równania teorii plastyczności.
 13. Równania klina, półpłaszczyzny i półprzestrzeni.
 14. Wprowadzenie do metody elementów skończonych.
 15. Metoda elementów skończonych – zgodny model przemieszczeniowy.
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Analiza stanu naprężenia w punkcie.
 2. Analiza stanu odkształcenia w punkcie.
 3. Prawo Hooke’a w przypadku ogólnym.
 4. Funkcje naprężeń.
 5. Warunki obciążeń przy zadanych stanach naprężenia.
 6. Metoda elementów skończonych – zgodny model przemieszczeniowy.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana na podstawie:
- oceny z zajęć seminaryjnych
- sprawdzianu z treści wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gabryszewski Z.: Teoria spreżystości i plastyczności. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001
2. Kleiber M.: Wprowadzenie do metody elementów skończonych, PWN, Warszawa-Poznań 1989
3. Siemieniec A., Wolny S.: Wytrzymałość Materiałów cz.III – Sprężystość i plastyczność. Wybór zadań i przykładów. AGH UWN-D Kraków 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak