Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
RBM-2-304-TL-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Transport linowy
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Krauze Krzysztof (krauze@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Hryniewicz Marek (mhryniew@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Szybka Jan (szybja@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Gołaś Andrzej (ghgolas@cyf-kr.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kwaśniewski Jerzy (kwasniew@imir.agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Zimny Jacek (zimny@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student poszerza wiedzę z zakresu obejmującego tematykę pracy dyplomowej. BM2A_W12, BM2A_W16, BM2A_W03, BM2A_W11, BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W07, BM2A_W13, BM2A_W09, BM2A_W15, BM2A_W04 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Student zdobywa umiejętność planowania i realizacji oraz dokumentowania badań i obliczeń. BM2A_U13, BM2A_U09, BM2A_U11, BM2A_U02, BM2A_U05, BM2A_U16, BM2A_U06, BM2A_U01, BM2A_U07 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Student zdobywa umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień będących przedmiotem pracy dyplomowej. BM2A_U13, BM2A_U20, BM2A_U02, BM2A_U03, BM2A_U21, BM2A_U05, BM2A_U06, BM2A_U18, BM2A_U01 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Przekonanie o konieczności realizacji i promowania prac o charakterze naukowo-technicznym w społeczeństwie. BM2A_K02, BM2A_K05, BM2A_K03 Praca dyplomowa
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji oraz podejmowania decyzji w obszarze szeroko pojętych problemów inżynierii mechanicznej BM2A_K01, BM2A_K03 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student poszerza wiedzę z zakresu obejmującego tematykę pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student zdobywa umiejętność planowania i realizacji oraz dokumentowania badań i obliczeń. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student zdobywa umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień będących przedmiotem pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Przekonanie o konieczności realizacji i promowania prac o charakterze naukowo-technicznym w społeczeństwie. - - - - - - - - - + -
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji oraz podejmowania decyzji w obszarze szeroko pojętych problemów inżynierii mechanicznej - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

- Konsultacje z opiekunem pracy dotyczące koncepcji i zakresu pracy, budowy modeli obliczeniowych, planowania pomiarów i obliczeń.
- Konsultacje szczegółowe w czasie wykonywania zadań związanych z realizacją pracy dyplomowej.

Magisterska praca dyplomowa powinna cechować się oryginalnością prezentowanego zadania. Dokumentacja pracy powinna się składać z:
- Części początkowej – obejmującej stronę tytułową dokumentacji, oświadczenie o samodzielnym wykonaniu, recenzje, ew. podziękowania, spis treści.
- Wstępu – stanowiącego krótkie (2-3 stronicowe) wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu pracy.
- Celu i zakresu pracy.
- Części analitycznej – będącej wprowadzeniem w problematykę, analizą źródeł literaturowych z zakresu badanego zagadnienia, przeglądem możliwych rozwiązań, ich zalet i wad w kontekście postawionego problemu oraz przegląd i uzasadnienie wyboru narzędzi (np. pomiarowych, programistycznych) wykorzystywanych podczas realizacji pracy.
- Części syntetycznej – stanowiącej opis przyjętych rozwiązań oraz uzasadnienie ich wyboru.
- Części weryfikacyjnej – opisującej metodykę i ocenę poprawności przyjętego rozwiązania oraz zestawienie ilościowe najważniejszych rezultatów wraz z wnioskami.
- Zakończenia (podsumowanie, wnioski) – będącego krótkim podsumowaniem realizacji pracy i rozwiązywanego problemu badawczego. Zakończenie powinno zawierać: prezentację wniosków, odniesienie do poszczególnych rozdziałów pracy a także wskazanie na ewentualne rekomendowane kierunki dalszych prac nad podjętym zagadnieniem badawczym.
- Bibliografii – zawierającej zbiór wszystkich cytowanych publikacji w kolejności cytowania w formacie opisanym w rozdziale.
- Załączników – będących zbiorem materiałów, do których autor odwołuje się w pracy, a które z uwagi na ich obszerność zakłóciłyby przejrzystość wywodu (zdjęcia, specyfikacje oprogramowania i przyrządów pomiarowych, dokładne obliczenia, dane źródłowe, instrukcje instalacji i uruchomienia oprogramowania itp.).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 580 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Przygotowanie pracy dyplomowej 300 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 200 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest średnią arytmetyczną oceny promotora i oceny recenzenta.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczone z wynikiem pozytywnym wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obejmuje pozycje z zakresu związanego z tematem pracy dyplomowej i jest ustalana w ramach konsultacji z opiekunem pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Proces dyplomowania, którego elementem jest wykonanie pracy dyplomowej,
jest opisany w Regulaminie Studiów AGH oraz w odpowiednich Uchwałach Rady Wydziału IMiR
(dostęp na stronie www.imir.agh.edu.pl).