Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej, zdanie egzaminu maturalnego.
Finished secondary school with certificate sufficient to enrol in any university in the country where the certificate was issued.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

24

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
210
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Program Mechatronics is a modern program of study answering current needs of industry and services. Students are prepared to solve engineering problems basing on knowledge working in teams.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

6

Semestry kontrolne:
trzeci, szósty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

According to the AGH University of Science and Technology Study Regulations (can be downloaded from https://international.agh.edu.pl/).
Students can register for the next if their total ECTS point deficit does not exceed the admissible amount.

Studia indywidualne:

Individual study is supervised by associate or full professors.
The study can start from the 4th semester.
It is required to achieve at least 4.5 average study grade. It is recommended to possess additional achievements (like publications, activity in student associations, community service, awards).
The syllabus of individual studies is composed of modules taken from approved study syllabi and non-approved individual modules. The non-approved modules are approved by the Faculty Council.
The individual study syllabus is approved by the dean

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

The study final grade is calculated according to the AGH University of Science and Technology Study Regulations (can be downloaded from https://international.agh.edu.pl/) basing on the average grade from the whole degree programme (70%), the grade received for the diploma thesis (20%), the diploma examination grade assigned by the Commission (10%).

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Process of getting BSc degree is carried out according to the AGH University of Science and Technology Study Regulations (can be downloaded from https://international.agh.edu.pl/)
Students take the two-part diploma exam, prepare and defend the degree thesis.

Dodatkowe informacje:

-