Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie środowiskiem
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-104-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna szczegółowo model systemu zarządzania środowiskiem z podziałem na jego poszczególne elementy. Zna szczegółowo instrumenty, środki zarządzania środowiskiem oraz główne instrumenty ochrony środowiska dotyczące działalności gospodarczej. OS2A_W04, OS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania środowiskowego według ISO 14 000 oraz EMAS oraz o systemach zarządzania jakością, o etapach wdrażania takich systemów oraz o korzyściach z ich zastosowania. OS2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W003 Student ma szczególną wiedzę o sposobach identyfikacji oraz oceny aspektów środowiskowych. Potrafi wskazać potencjalne negatywne oddziaływania działalności gospodarczej (głównie górniczej) na środowisko oraz wskazać sposoby ich eliminacji. OS2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student zna dostępne źródła informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. OS2A_W18 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_U002 Student ma podstawową wiedzę o analizie oraz etapach oceny zarządzania ryzykiem środowiskowym. Potrafi zastosować wybrane wskaźniki środowiskowe i wykonać analizę środowiskową gminy oraz przedsiębiorstwa. OS2A_W01, OS2A_U16, OS2A_U03 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Student rozumie co to jest najlepsza dostępna technologia, audyt środowiskowy, decyzja środowiskowa oraz procedura OOŚ, metoda LCA, analiza SWOT, rachunek sozoekonomiczny. Potrafi odpowiednie metody zastosować na konkretnym przykładzie. Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie skutkom działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. OS2A_K02 Egzamin,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem. OS2A_K02, OS2A_K09 Projekt,
Udział w dyskusji
M_K003 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. Aktywność na zajęciach,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna szczegółowo model systemu zarządzania środowiskiem z podziałem na jego poszczególne elementy. Zna szczegółowo instrumenty, środki zarządzania środowiskiem oraz główne instrumenty ochrony środowiska dotyczące działalności gospodarczej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania środowiskowego według ISO 14 000 oraz EMAS oraz o systemach zarządzania jakością, o etapach wdrażania takich systemów oraz o korzyściach z ich zastosowania. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma szczególną wiedzę o sposobach identyfikacji oraz oceny aspektów środowiskowych. Potrafi wskazać potencjalne negatywne oddziaływania działalności gospodarczej (głównie górniczej) na środowisko oraz wskazać sposoby ich eliminacji. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zna dostępne źródła informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student ma podstawową wiedzę o analizie oraz etapach oceny zarządzania ryzykiem środowiskowym. Potrafi zastosować wybrane wskaźniki środowiskowe i wykonać analizę środowiskową gminy oraz przedsiębiorstwa. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student rozumie co to jest najlepsza dostępna technologia, audyt środowiskowy, decyzja środowiskowa oraz procedura OOŚ, metoda LCA, analiza SWOT, rachunek sozoekonomiczny. Potrafi odpowiednie metody zastosować na konkretnym przykładzie. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie skutkom działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem. + - - - - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Treść wykładów:
Podstawy zarządzania. Istota zarządzania. Zarządzanie strategiczne. Etapy procesu zarządzania według cyklu Deminga. Zarządzanie przedsiębiorstwem w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Etyczne i socjologiczne aspekty ochrony środowiska. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Zasady i regulacje prawne w gospodarce zasobami środowiska. Zasady tworzenia złóż wtórnych. Metody zarządzania i techniki badawcze. System zarządzania ochroną środowiska w Polsce. Narzędzia oraz środki zarządzania środowiskiem. Finansowanie systemu zarządzania środowiskiem. System zarządzania środowiskiem według ISO 14000, EMAS. Systemy zarządzania jakością. Zintegrowane systemy zarządzania. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Ryzyko środowiskowe związane z działalnością górniczą. Wskaźniki środowiskowe w zarządzaniu ochroną środowiska. Rachunek sozoekonomiczny.

Ćwiczenia projektowe:

Treść ćwiczeń projektowych:
Przygotowanie projektów w grupach dwuosobowych dotyczących odnośnie zagadnień:
System informacji środowiskowej: źródła i udostępnianie, monitoring w ochronie środowiska. Aspekty ekonomiczne ochrony środowiska. System zarządzania jakością. Polityka jakości. Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie: program czystej produkcji, najlepsza dostępna technologia BAT, cykl życia produktu i recykling, etykietowanie środowiskowe, identyfikacja oraz ocena aspektów środowiskowych, wskaźniki efektów działalności środowiskowej. System zarządzania środowiskowego w gminie. Programowanie ekorozwoju w jednostkach terytorialnych. Analiza wskaźnikowa. Decyzje środowiskowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin 50% + ocena z projektów 30% + kolokwium 20%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Aktywny udział na wykładach oraz ćwiczeniach. Sporządzenie wymaganych projektów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podręcznik akademicki pod red. Z. Nowaka: Zarządzanie środowiskiem. Część I i II. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
Lewandowski środowiskiem.: Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001.
Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2006.
Normy serii ISO 14000, ISO 9000, ISO 31000.
Pochyluk R., Gradowski P., Szymański J: Zasady wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymogami normy ISO 14000, Eco-Konsult, Gdańsk 1999.
www.emas.gov.pl, www.mos.gov.pl
Bazy danych geośrodowiskowych oraz geologicznych.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.
Żylicz T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. PWE. 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak