Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona dziedzictwa geologicznego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-105-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej OS2A_W04, OS2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna aspekty prawne ochrony przyrody nieożywionej w Polsce i na świecie w oparciu o obowiązujący system prawny OS2A_W08 Kolokwium
M_W003 Ma wiedze w zakresie zagadnień, geologii i geomorfologii obiektów przyrody nieożywionej OS2A_W04, OS2A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić waloryzację obiektów przyrody nieożywionej pod kontem ich znaczenia naukowego OS2A_U06 Projekt
M_U002 Potrafi wskazać problemy ochrony przyrody nieożywionej OS2A_U09 Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej OS2A_K04, OS2A_K07 Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne ochrony przyrody nieożywionej w Polsce i na świecie w oparciu o obowiązujący system prawny + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedze w zakresie zagadnień, geologii i geomorfologii obiektów przyrody nieożywionej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić waloryzację obiektów przyrody nieożywionej pod kontem ich znaczenia naukowego - + - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać problemy ochrony przyrody nieożywionej - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej - + - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicje i podstawowe pojęcia, motywy i cele ochrony dziedzictwa geologicznego,
(1 h)

2. Klasyfikacje obiektów geologicznych pod kontem ich ochrony (2 h)

3. Charakterystyka listy obiektów chronionych (World Geological Heritage) (1 h)

4. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Europy (4 h)

5. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Azji (4 h)

6. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Ameryki Północnej (4 h)

7. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Ameryki Północnej (4 h)

8. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Australii (4 h)

9. Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych Afryki (4 h)

Ćwiczenia audytoryjne:

Podstawy waloryzacji obiektów chronionych (4 h)
Program European Geosites (2 h)
Charakterystyka najważniejszych obiektów geologicznych w Polsce (7 h)
Zagrożenia obiektów przyrody nieożywionej (2h)

Ćwiczenia projektowe:

Prezentacje multimedialne wybranych obiektów geologicznych o znaczeniu światowym (15 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z testu zaliczeniowego wykładów (waga 0.7)i zaliczenia ćwiczeń (waga 0.2) i prezentacji (0.1)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy nauk o środowisku

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alexandrowicz Z. 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz Z. 2006. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. 54, 1: 36-41.

Alexandrowicz Z. 2007. Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG 425: 19-26.

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Czasopisma m in – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat, Nature Conservation

Słomka, T., Doktor, M., Joniec, A., Kicińska-Świderska, A. 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków

Kozłowski S. (red.), 1998: Ochrona litosfery. PIG, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Informacje dodatkowe:

Brak