Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Turystyka i dydaktyka w obszarach chronionych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-106-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna znaczenie obiektów chronionych OS2A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna ograniczenia ruchu turystycznego w obiektach chronionych OS2A_W06 Kolokwium
M_W003 Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne OS2A_W08, OS2A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować sposoby zagospodarowania turystycznego i dydaktycznego obszarów chronionych OS2A_U20, OS2A_U03 Egzamin
M_U002 Potrafi opracować projekt ścieżki dydaktycznej OS2A_U03 Kolokwium
M_U003 Posrafi oceniać skutki ekonomiczne rozwoju turystyki w obszarach chronionych OS2A_U19 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna znaczenie obiektów chronionych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna ograniczenia ruchu turystycznego w obiektach chronionych + + - - - - - - - - -
M_W003 Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować sposoby zagospodarowania turystycznego i dydaktycznego obszarów chronionych + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować projekt ścieżki dydaktycznej - + - - - - - - - - -
M_U003 Posrafi oceniać skutki ekonomiczne rozwoju turystyki w obszarach chronionych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Charakterystyka obszarów chronionych pod kątem ich uprzystępnienia: merytorycznego, dydaktycznego i komunikacyjnego (2h).
2.Zakazy i nakazy wynikające z planów ochrony i obowiązującego prawodawstwa. Waloryzacja przyrody ożywionej i nieożywionej. (2h).
3.Pojemność turystyczna w obszarach chronionych. Monitoring zmian środowiska przyrodniczego (2h).
4.Antropopresja jako wynik turystycznego wykorzystywania obszarów cennych przyrodniczo (3h).
5.Analiza turystycznego zagospodarowania obiektów chronionych (3h).
6. Infrastruktura turystyczna i dydaktyczna w obszarach chronionych (3h)

Ćwiczenia audytoryjne:

7.Formy uprzystępniania dydaktycznego poszczególnych elementów obszarów chronionych (5h).
8.Ekspozycje muzealne – ich rola w poznawaniu zasobów przyrodniczych (2h).
9.Rola obszarów cennych przyrodniczo w edukacji dzieci i młodzieży (2h).
10.Przykłady turystycznego i dydaktycznego wykorzystania obiektów chronionych (6 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z testu zaliczeniowego obejmującego materiał wykładów i ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy nauk o środowisku
Podstawy ochrony przyrody

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Grzegorczyk M. (red) 2007. Integralna ochrona przyrody. Instytut Ochrony Przyrody PAN. Kraków

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Staniewska-Zątek W. 2007. Turystyka a przyroda i jej ochrona . Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Zaręba D. 2000. Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. PWN, Warszawa

Czasopisma – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Informacje dodatkowe:

Brak