Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zagospodarowanie i rekultywacja terenów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-109-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna szczegółowo etapy likwidacji zakładu górniczego i czynniki warunkujące jego późniejsze wykorzystanie. OS2A_W03, OS2A_W17 Aktywność na zajęciach
M_W002 ma podstawową wiedzę o przekształceniach środowiska i ich dynamice. Zna źródła informacji o szkodach górniczych. OS2A_W04 Kolokwium
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o metodach określenia przydatności terenów do rekultywacji i wykorzystania OS2A_W04 Projekt
Umiejętności
M_U001 Umie dokonać określenia stopnia degradacji gruntu wymagającego rekultywacji i umie wskazać metody rewitalizacji obszarów występowania zdegradowanych gruntów OS2A_U02 Kolokwium
M_U002 Umie określić bezpieczne nachylenie skarp na zwałowisku składowanych skał płonnych oraz zaproponować ich rekultywację OS2A_U02, OS2A_U07 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki w zakresie zagospodarowania i rekultywacji OS2A_K09 Aktywność na zajęciach
M_K002 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania OS2A_K01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna szczegółowo etapy likwidacji zakładu górniczego i czynniki warunkujące jego późniejsze wykorzystanie. + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o przekształceniach środowiska i ich dynamice. Zna źródła informacji o szkodach górniczych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o metodach określenia przydatności terenów do rekultywacji i wykorzystania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dokonać określenia stopnia degradacji gruntu wymagającego rekultywacji i umie wskazać metody rewitalizacji obszarów występowania zdegradowanych gruntów + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie określić bezpieczne nachylenie skarp na zwałowisku składowanych skał płonnych oraz zaproponować ich rekultywację + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki w zakresie zagospodarowania i rekultywacji + + - - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Koszty budowy, ruchu i likwidacji zakładu górniczego. Likwidacja zakładu górniczego: umocowania prawne, plan ruchu, aspekty finansowe. Etapy działań likwidacyjnych, kompetencje. Problemy ujawnione w doświadczenia krajowych i zagranicznych. Gospodarka nadkładem. Stosunki wodne. Rekultywacja techniczna wyrobisk. Alternatywne kierunki zagospodarowania i kryteria wyboru. OOS. Tendencje. Finansowanie.
Rekultywacja biologiczna: ocena przydatności i klasyfikacja rekultywacyjna gruntów. Gleby, procesy glebotwórcze, klasyfikacja gleb i nieużytków, mapy glebowo-rolnicze. Wody glebowe, zwalczanie zasolenia i zakwaszenia. Neutralizatory i nawozy. Toksyczność gleb, mapy geochemiczne i normy użytkowania.
Ekosystemy leśne, naturalna sukcesja roślinności, obudowa biologiczna terenów rekultywowanych, klasyfikacja lasów, mapy leśne.
Ekosystemy limniczny i łęgowy. Rekultywacja wodna i zróżnicowanie wymagań użytkowników. Problemy wypłycania i oczyszczania zbiorników. Znaczenie obszarów podmokłych i ich kształtowanie.
Pomniki i stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Kształtowanie krajobrazu w wyrobiskach poeksploatacyjnych. Projektowanie parków rekreacyjnych i geologicznych ścieżek dydaktycznych.
Składowanie odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych i monitoring. Ocena szkodliwości starych składowisk i terenów poprzemysłowych. Sanacja i etapowanie badań. Muzea historii kul-tury technicznej. Inne możliwości użytkowania terenów pogórniczych. Wielokrotna zmiana sposobu użytkowania przed ostatecznym przeznaczeniem. Systemy informacji o terenach górniczych

Ćwiczenia audytoryjne:

Opracowanie wstępnego projektu ukształtowania rzeźby składowiska skał nadkładu, projektowanie rekultywacji biologicznej i zagospodarowania docelowego i dyskusja indywidualnych projektów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektu 50% + praca pisemna 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pietrzyk-Sokulska E., 2004, Minimalizacja skutków środowiskowych pozyskiwania zwięzłych surowców skalnych – studium na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. PAN.
Malewski J. (red.) Zagospodarowanie wyrobisk. Politechnika Wrocławska 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak