Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z ochrony dziedzictwa geologicznego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-110-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej OS2A_W04, OS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Ma wiedze w zakresie zagadnień, geologii i geomorfologii obiektów przyrody nieożywionej OS2A_W04, OS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić waloryzację obiektów przyrody nieożywionej pod kontem ich znaczenia naukowego OS2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Potrafi wskazać problemy ochrony przyrody nieożywionej OS2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej OS2A_K04, OS2A_K07 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej - - - - - - - + - - -
M_W002 Ma wiedze w zakresie zagadnień, geologii i geomorfologii obiektów przyrody nieożywionej - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić waloryzację obiektów przyrody nieożywionej pod kontem ich znaczenia naukowego - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać problemy ochrony przyrody nieożywionej - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 56 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest wystawiana na podstawie obecności na zajęciach, aktywności w pracach terenowych oraz sprawozdania z praktyki

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość elemntów nauk o srodowisku
Znajomość podstaw ochrony przyrody
Wiedza z zakresu geologii regionalnej, historycznej, sedymentologii i geomorfologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alexandrowicz Z. 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz Z. 2006. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. 54, 1: 36-41.

Alexandrowicz Z. 2007. Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG 425: 19-26.

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Czasopisma m in – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat, Nature Conservation

Słomka, T., Doktor, M., Joniec, A., Kicińska-Świderska, A. 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. AGH, Kraków

Kozłowski S. (red.), 1998: Ochrona litosfery. PIG, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Informacje dodatkowe:

Brak