Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-111-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii. OS2A_W14 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystac do formułowania i rozwiazywania zadan inzynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne OS2A_U17 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla ochrony środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia OS2A_U22 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi mysleć i działać w sposób przedsiębiorczy OS2A_K08 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystac do formułowania i rozwiazywania zadan inzynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla ochrony środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi mysleć i działać w sposób przedsiębiorczy - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

W ramach praktyki dyplomowej studenci pod opieką promotora zbierają materiały badawcze do realizowanej pracy magisterskiej, zapoznają się z niezbędnymi do jej raelizacji urządzeniami, aparaturą pomiarową, oprogramowaniem oraz precyzują zakres powstającej pracy dyplomowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% całokształt (aktywność, obecność, efektywność)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak