Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekotoksykologia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-112-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kostka Anna (anna.j.kostka@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kostka Anna (anna.j.kostka@gmail.com)
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi wyjaśnić najważniejsze pojęcia toksykologii i ekotoksykologii. OS2A_W07, OS2A_W06, OS2A_W01, OS2A_W03 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna podstawy metabolizmu ksenobiotyków. OS2A_W07, OS2A_W06, OS2A_W03 Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W003 Student potrafi wymienić i zdefiniować podstawowe grupy substancji toksycznych. OS2A_W07, OS2A_W06, OS2A_W05, OS2A_W03 Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W004 Student potrafi powiązać budowę chemiczną i podstawowe właściwości fizykochemiczne z siłą działania toksycznego. OS2A_W07, OS2A_W06, OS2A_W05, OS2A_W03 Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W005 Student zna i rozumie mutagenne, kancerogenne i teratogenne działanie trucizn. OS2A_W06, OS2A_W01, OS2A_W08, OS2A_W03 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W006 Student ma wiedzę w zakresie problemów związanych z wprowadzaniem substancji toksycznych do środowiska. OS2A_W06, OS2A_W01, OS2A_W08, OS2A_W05, OS2A_W03 Egzamin,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W007 Student zna największe w historii wypadki związane z uwolnieniem substancji toksycznych do środowiska i ich wpływ na rozwój ekosystemów. OS2A_W07, OS2A_W01, OS2A_W08 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować zadany temat. OS2A_U06, OS2A_U04, OS2A_U11, OS2A_U05, OS2A_W03, OS2A_U13 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi analizować i wyciągać wnioski na podstawie zdobytej wiedzy. OS2A_U06, OS2A_U04, OS2A_U09 Egzamin,
Prezentacja,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić nieskomplikowany test toksykologiczny oraz na podstawie jego wyników wyciągnąć poprawne wnioski. OS2A_U10, OS2A_W18, OS2A_U09, OS2A_U07, OS2A_W11, OS2A_U02, OS2A_W03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie. OS2A_K03, OS2A_K02, OS2A_K06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi wyjaśnić najważniejsze pojęcia toksykologii i ekotoksykologii. + + + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy metabolizmu ksenobiotyków. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi wymienić i zdefiniować podstawowe grupy substancji toksycznych. + + - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi powiązać budowę chemiczną i podstawowe właściwości fizykochemiczne z siłą działania toksycznego. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna i rozumie mutagenne, kancerogenne i teratogenne działanie trucizn. + - - - - - - - - - -
M_W006 Student ma wiedzę w zakresie problemów związanych z wprowadzaniem substancji toksycznych do środowiska. + + + - - - - - - - -
M_W007 Student zna największe w historii wypadki związane z uwolnieniem substancji toksycznych do środowiska i ich wpływ na rozwój ekosystemów. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować zadany temat. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować i wyciągać wnioski na podstawie zdobytej wiedzy. + + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić nieskomplikowany test toksykologiczny oraz na podstawie jego wyników wyciągnąć poprawne wnioski. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Podstawowe pojęcia i definicje (2 h).
 2. Chemiczne podstawy toksyczności związku (3 h).
 3. Metabolizm ksenobiotyków (5 h).
 4. Mutagenne, i kancerogenne i teratogenne działanie ksenobiotyków (5 h).
 5. Metale, półmetale i ich połączenia – toksyczność, zagrożenia (2 h).
 6. Niemetale i ich połączenia, pyły i substancje lotne. Rodzaje smogu (3 h).
 7. Czynniki fizyczne, promieniotwórczość (2 h).
 8. WWA oraz chlorowane związki organiczne (2 h).
 9. Pestycydy (2 h).
 10. Rozpuszczalniki oraz tworzywa sztuczne (2 h).
 11. Substancje toksyczne w kosmetykach i środkach czystości oraz rzeczach codziennego użytku (2 h).

Ćwiczenia audytoryjne:

 1. Rodzaje testów toksykologicznych. Proste obliczenia (4 h).
 2. Omówienie przebiegu największych katastrof związanych z uwolnieniem substancji toksycznych do środowiska: przyczyny, przebieg i skutki (krótko- oraz długoterminowe), wpływ na ekosystemy (11 h).

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Toksyczność środków czystości, rozpuszczalników organicznych, metali ciężkich i innych ksenobiotyków na podstawie testów toksykologicznych (8 h).
 2. Eksperymentalne podstawy ustalania wybranych rodzajów dawek ksenobniotyków (7 h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 6 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny z ćwiczeń audytoryjnych (CA), ćwiczeń laboratoryjnych (CL) i oceny z wiedzy z wykładu, kończącego się egzaminem (W) tzn. CA*0,3+CL*0,3+W*0,4

Wymagania wstępne i dodatkowe:
 1. Podstawy budowy komórki.
 2. Podstawy chemii organicznej i nieorganicznej.
 3. Podstawy biochemii.
 4. Podstawy fizjologii roślin i zwierząt.
 5. Podstawy mikrobiologii praktycznej.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Bezak-Mazur E. (2001): Elementy toksykologii środowiskowej. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce
 2. Łebkowska M., Załęska-Radziwiłł M., Słomczyńska B. (2004): Toksykologia środowiska. Ćwiczenia laboratoryjne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 3. Manahan S. E. (2006): Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 4. Rejmer P. (1997): Postawy ekotoksykologii. Wydawnictwo “Ekoinżynieria”, Lublin
 5. Wiąckowski S. (2010): Toksykologia środowiska człowieka, część 1 i część 2. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz
 6. Zakrzewski S. (1995): Podstawy toksykologii środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak