Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody datowań radiometrycznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-202-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Krąpiec Marek (mkrapiec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada ugruntowaną wiedzę na temat zjawisk i procesów przyrodniczych, które mogą być wykorzystywane do datowania OS2A_W01 Kolokwium
M_W002 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metod datowania, wykorzystywanych w archeologii i geologii OS2A_W04 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać odpowiednie metody do datowania konkretnych obiektów OS2A_U03 Kolokwium
M_U002 Potrafi skalibrować wyniki datowań radiowęglowych OS2A_U08 Projekt
M_U003 Potrafi ocenić wartość uzyskanych wyników oraz ich potencjalne znaczenie OS2A_U10, OS2A_U16 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada ugruntowaną wiedzę na temat zjawisk i procesów przyrodniczych, które mogą być wykorzystywane do datowania + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metod datowania, wykorzystywanych w archeologii i geologii + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać odpowiednie metody do datowania konkretnych obiektów - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi skalibrować wyniki datowań radiowęglowych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi ocenić wartość uzyskanych wyników oraz ich potencjalne znaczenie + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawy chronometrii izotopowej i podział metod datowania.
Datowanie na podstawie rozpadu promieniotwórczego.
Datowanie na podstawie własności dozymetrycznych.
Techniki datowania radiowęglowego(GPC, LSC, AMS).
Datowanie termoluminescencyjne i OSL oraz datowanie metodą: K-Ar, Ar-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd, U-Th, 210Pb i ich zastosowania.

Ćwiczenia projektowe:

Pobieranie próbek, przydatność różnych materiałów do datowania, dokładność datowania. Krzywa kalibracyjna i kalibracja konwencjonalnych dat radiowęglowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Srednia z oceny projektu, kolokwium z ćwiczeń i testu z wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończony kurs fizyki i chemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dickin A. P., 1995. Radiogenic Isotope Geology. CambridgeUniversity Press
Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd. Wyd. PAE, Warszawa
Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J., [red.] 1995. Badania osadów czwartorzędowych. W GiSR UW Warszawa.
Walanus A., Goslar T., 2009. Datowanie radiowęglowe. Wyd. AGH Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak