Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Planowanie przestrzenne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-203-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawy gospodarki przestrzennej, jej praktyczne znaczenie oraz interdyscyplinarny charakter. OS2A_W01, OS2A_W04 Kolokwium
M_W002 Ma szczegółową wiedzę o komponentach przestrzeni, układach funkcjonalno-przestrzennych oraz o czynnikach działalności gospodarczej. Potrafi dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej określić oraz ocenić najważniejsze czynniki oraz bariery rozwoju. OS2A_U09, OS2A_W01, OS2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Ma podstawową wiedzę o sporządzaniu, celach i zakresie sporządzania oraz znaczeniu dokumentacji planistycznych sterujących zarządzaniem przestrzeni. Umie sporządzić elementy dokumenty planistycznej. OS2A_W18, OS2A_W04 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Zna dostępne źródła informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. OS2A_U06, OS2A_W07, OS2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Ma szczegółową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów środowiska oraz ocenach walorów krajobrazu. Potrafi zastosować odpowiednią metodę oceny w ramach konkretnego zadania. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko. OS2A_U06, OS2A_K01, OS2A_U09, OS2A_W04 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Ma wiedzę na temat przyczyn powstawania oraz skutków konfliktów środowiskowym, potrafi wyznaczyć obszary konfliktowe w przestrzeni oraz umie określić przyczyny ich powstania jak i możliwości ich eliminowania oraz zapobiegania. OS2A_U06, OS2A_K01, OS2A_W01, OS2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. OS2A_W19, OS2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem oraz planowania przestrzennego. OS2A_K07 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawy gospodarki przestrzennej, jej praktyczne znaczenie oraz interdyscyplinarny charakter. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę o komponentach przestrzeni, układach funkcjonalno-przestrzennych oraz o czynnikach działalności gospodarczej. Potrafi dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej określić oraz ocenić najważniejsze czynniki oraz bariery rozwoju. + + - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę o sporządzaniu, celach i zakresie sporządzania oraz znaczeniu dokumentacji planistycznych sterujących zarządzaniem przestrzeni. Umie sporządzić elementy dokumenty planistycznej. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna dostępne źródła informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. - + - - - - - - - - -
M_U002 Ma szczegółową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów środowiska oraz ocenach walorów krajobrazu. Potrafi zastosować odpowiednią metodę oceny w ramach konkretnego zadania. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko. + + - - - - - - - - -
M_U003 Ma wiedzę na temat przyczyn powstawania oraz skutków konfliktów środowiskowym, potrafi wyznaczyć obszary konfliktowe w przestrzeni oraz umie określić przyczyny ich powstania jak i możliwości ich eliminowania oraz zapobiegania. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. + + - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem oraz planowania przestrzennego. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Treść wykładów:
Interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej. Praktyczny wymiar gospodarki przestrzennej.
Zarządzanie przestrzenią. Komponenty przestrzenni. Struktura przestrzenna. Analizy możliwości rozwoju.
Waloryzacja potencjału środowiska. Krajobraz i jego przekształcenia. Ekologia krajobrazu.
Lokalizacja działalności gospodarczej (czynniki oraz bariery rozwoju).
Polityka przestrzenna państwa i jej instrumenty prawne. Cel oraz zakres sporządzania dokumentacji planistycznych.
Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym. Systemy informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym. Ludność, zjawiska i prognozy demograficzne. Kataster.

Ćwiczenia audytoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Udział w wykładach 14 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektów 60% + kolokwium 40%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Aktywny udział na wykładach oraz ćwiczeniach. Oddanie zadanych projektów w terminie.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Instrukcja opracowania Mapy terenów zdegradowanych podwyższonego ryzyka naturalnego w skali 1:10 000, PIG Warszawa, 2007.
Nieć M., Bąk-Radwańska B.: Opracowanie kryteriów łącznej waloryzacji i hierarchizacji złóż dla celów ich ochrony, Kraków, 2011.
Instrukcja sporządzania Mapy warunków geologiczno-inżynierskiej w skali 1:10000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach, PIG Warszawa, 1999.
www.emas.gov.pl, www.mos.gov.pl
Bazy danych geośrodowiskowych oraz geologicznych
Żylicz T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. PWE. 2004.
Urbański J.: GIS w badaniach przyrodniczych, WUG, 2010.
Bródka S.: Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, BWN, Poznań 2010.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak