Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geotechnika w ochronie środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-204-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe metody i techniki stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego OS2A_W12, OS2A_W04, OS2A_W08 Kolokwium
M_W002 Zna wymagania dotyczące projektowania prac oraz prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych a także ich zakresu OS2A_W12, OS2A_W18, OS2A_W13 Kolokwium
M_W003 Zna podstawowe metody interpretacji wyników badań terenowych i laboratoryjnych do projektowania składowisk odpadów OS2A_W02, OS2A_W16 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować, zaplanować lokalizację składowiska odpadów, a także zaprojektować zakres i rodzaj badń laboratoryjnych w zależności od rodzaju projektowanego obiektu OS2A_U17, OS2A_U07, OS2A_U20, OS2A_U03 Kolokwium
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i źródeł elektronicznych w zakresie projektowania prac geologiczno-inżynierskich, potrafi integrowac pozyskane informacje OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U04, OS2A_U09 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane w tym zakresie decyzje OS2A_K09, OS2A_K03, OS2A_K06 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe metody i techniki stosowane do oceny parametrów fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna wymagania dotyczące projektowania prac oraz prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych a także ich zakresu + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe metody interpretacji wyników badań terenowych i laboratoryjnych do projektowania składowisk odpadów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować, zaplanować lokalizację składowiska odpadów, a także zaprojektować zakres i rodzaj badń laboratoryjnych w zależności od rodzaju projektowanego obiektu - + - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i źródeł elektronicznych w zakresie projektowania prac geologiczno-inżynierskich, potrafi integrowac pozyskane informacje - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane w tym zakresie decyzje + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zmiany w środowisku geologicznym wywoływane wykonywaniem budowli napowierzchniowych.
Wpływ ciśnienia spływowego na zmianę stanu naprężenia.
Wpływ warunków geologicznych na posadowienie obiektów budowlanych.
Główne rodzaje oddziaływań antropogenicznych na środowisko geologiczne i systematyka geotechnicznych sposobów zapobiegania ich szkodliwym skutkom.
Geotechniczne problemy gromadzenia gruntów antropogenicznych 9odpady komunalne, grunty nasypowe, odpady kopalniane,żużle, grunty namywane, popioły, szlamy, fosfogipsy itp.)
Inżynierskie wykorzystanie grumtów antropogenicznych.
Geotechniczne aspekty wyboru lokalizacji składowisk odpadów.
Sposoby budowy składowisk odpadów jako budowli ziemnych, zabezpieczenie podłoża przed szkodliwym oddziaływaniem składowisk, izolacje mineralne i mineralno-syntetyczne, użycie odpadów przemysłowych jako barier uszczelniających
Geotechniczne problemy budowy zapór i obwałowań ziemnych dla zbiorników wód i odpadów płynnych, dobór materiału, zasady budowy, ekrany iłowe, geomembrany, ścianki szczelne.

Ćwiczenia audytoryjne:

Geotechniczne aspekty gromadzenia odpadów – projektowanie i wykonywanie badań dla lokalizacji składowisk odpadów. Zasady projektowania warstw izolacyjnych dla składowisk odpadów. Obliczenia odkształceń składowanych odpadów. Zastosowanie materiałów geosyntetycznych w geotechnice

Ćwiczenia projektowe:

Geotechniczne aspekty gromadzenia odpadów – projektowanie i wykonywanie badań dla lokalizacji składowisk odpadów. Zasady projektowania warstw izolacyjnych dla składowisk odpadów. Obliczenia odkształceń składowanych odpadów. Zastosowanie materiałów geosyntetycznych w geotechnice

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 13 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 60% oceny kolokwium zaliczniowego z wykładów + 40% oceny z prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

zaznajomienie się z prawnymi aspektami polityki ochrony środowiska zamieszczonymi na stronach: www.mos.gov.pl www.abc.com.pl www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wiłun Z. – zarys geotechniki. WKŁ warszawa 2010
Polska norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne PN-EN 1997-1:2008
Pisarczyk S. – Mechanika gruntów. Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, 2005
Pisarczyk S. – Geoinżynieria. Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, 2005
Pisarczyk S. – Elementy budownictwa ochrony środowiska. Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, 2008
Szymański A. – Mechanika płynów. Wyd. SGGW, Warszawa 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak