Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesne zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-205-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Krąpiec Marek (mkrapiec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat przyczyn i skutków zmian klimatu w przeszłości i współcześnie OS2A_W09, OS2A_W05 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę na temat oddziaływania człowieka na klimat OS2A_W06 Kolokwium
M_W003 Zna klimatyczne zjawiska ekstremalne i potrafi przewidzieć ich skutki OS2A_W01, OS2A_U03, OS2A_W11 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W004 Potrafi korzystać z baz danych meteorologicznych i klimatycznych OS2A_W14 Sprawozdanie
Umiejętności
M_U003 Potrafi poprawnie interpretować procesy kształtujących klimat w ujęciu globalnym i lokalnym. OS2A_U13, OS2A_W04 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie i prezentować wyniki OS2A_U12, OS2A_U15, OS2A_K02 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat przyczyn i skutków zmian klimatu w przeszłości i współcześnie + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat oddziaływania człowieka na klimat + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna klimatyczne zjawiska ekstremalne i potrafi przewidzieć ich skutki - + - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi korzystać z baz danych meteorologicznych i klimatycznych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Potrafi poprawnie interpretować procesy kształtujących klimat w ujęciu globalnym i lokalnym. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie i prezentować wyniki - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

WYKŁAD
System klimatyczny Ziemi.
Zmiany klimat kuli ziemskiej w przeszłości geologicznej
Historyczne i współczesne formy cyrkulacji atmosfery i wód oceanicznych
Czynniki klimatotwórcze stabilizujące naturalną zmienność klimatu
Naturalne przyczyny zmian klimatu
Antropogeniczne przyczyny zmian klimatu
Międzynarodowe, polityczne i gospodarcze aspekty zmian klimatu
Scenariusze przewidywanych zmian klimatu w Europie i Polsce
Ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne (opady, huragany, śnieżyce, susze, pożary, powodzie, stepowienie, wzrost poziomu morza, zatapianie nisko położonych obszarów przybrzeżnych)

Ćwiczenia audytoryjne:

ĆWICZENIA
Astronomiczne przyczyny zmian klimatu Ziemi
Zmiany wybranych parametrów meteorologicznych na Ziemi w czasach historycznych
Trendy czasowe temperatury i opadów w Europie
Historyczne zmiany klimatu w Polsce
Współczesne zjawiska wpływające na zmiany klimatu (NAO, ENSO)
Przegląd zjawisk ekstremalnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy meteorologii i klimatologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Arche D., 2011: Globalne ocieplenie. Zrozumieć prognozę. PWN Warszawa
Boryczka J.,1993: Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu Ziemi w XVII-XXI wieku. Wyd. UW, Warszawa
Flannery T., 2007: Twórcy pogody, CKA, Gliwice
Hoy D.V., Schatten K.H., 1997: The Role of the Sun in Climate Change, New York, Oxford, Oxford University Press
Kożuchowski K., Przybylak R.,1995: Efekt cieplarniany. Wyd. „Wiedza Powszechna”, Warszawa
Kożuchowski K. 2005: Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa
Kundzewicz Z.W., Kowalczyk P., 2008: Zmiany klimatu i ich skutki, Poznań, Kurpisz
Lorenc H., 2004: Klimat – Wybrane zagadnienia, IMGW Warszawa
Ruddiman W.F., 2001: Earth’s climate. University of Virginia, Lamont-Doherty Earth Observatory. New York

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak