Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dendrochronologia i dendroekologia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-206-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Krąpiec Marek (mkrapiec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna zasady analizy dendrochronologicznej i potrafi je zastosować w praktyce OS2A_U09, OS2A_W04 Kolokwium
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie podstawowych technik badawczych w dendroekologii OS2A_U05, OS2A_W02 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W003 umie zaplanować i wykonać samodzielnie ocenę stanu drzewostanów zagrożonych OS2A_U07, OS2A_W14 Sprawozdanie
M_W004 potrafi analizować wyniki badań i wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie dostępnych danych OS2A_W12, OS2A_W09, OS2A_W11, OS2A_U01, OS2A_U16, OS2A_U03 Kolokwium,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 potrafi makroskopowe zidentyfikować rodzime rodzaje drzew OS2A_U13, OS2A_U07, OS2A_W04 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w grupie i prezentować wyniki OS2A_U12, OS2A_U15, OS2A_K02 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna zasady analizy dendrochronologicznej i potrafi je zastosować w praktyce + - - - - - + - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie podstawowych technik badawczych w dendroekologii + - - - - - + - - - -
M_W003 umie zaplanować i wykonać samodzielnie ocenę stanu drzewostanów zagrożonych + - - - - - + - - - -
M_W004 potrafi analizować wyniki badań i wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie dostępnych danych - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi makroskopowe zidentyfikować rodzime rodzaje drzew - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w grupie i prezentować wyniki - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

WYKŁAD
Biologiczne podstawy dendrochronologii
Pojęcia ogólne i terminologia
Historia badań dendrochronologicznych
Chronologie standardowe, tekonekcja i heterokonekcja
Dokładność datowania dendrochronologicznego
Pobór próbek do badań i ich przydatność
Identyfikacja miejsca pochodzenia drewna
Wtórne użycie drewna
Strategia i warianty badań dendrochronologicznych
Zastosowanie dendrochronologii w geobotanice
Podstawy dendroekologii
Badania drzewostanów zagrożonych przez emisje przemysłowe
Rekonstrukcje warunków środowiskowych na podstawie drewna subfosylnego
Analiza dendrogeomorfologiczna

Zajęcia praktyczne:

ĆWICZENIA
Podstawy budowy drewna i charakterystyka anatomiczna ważniejszych rodzimych rodzajów drzew
Makroskopowe rozpoznawanie drewna
Pobór i preparacja próbek do badań
Podstawowe techniki pomiarów dendrochronologicznych
Wzorzec szkieletowy – metoda i aparat pojęciowy
Zależność przyrostu od klimatu
Dendrochronologiczna ocena kondycji drzewostanów zagrożonych przez emisje przemysłowe
Ocena stopnia adaptacji drzew do warunków miejskich
Monitoring dendrogeomorfologiczny

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy biologii i ekologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J., [red.] 1995. Badania osadów czwartorzędowych. W GiSR UW Warszawa.
Schweingruber F. H., 1983. Der Jahrring. P. Haupt. Verlag.
Schweiugruber F. H., 1988. Tree-rings. Basic and application in dendrochronology. Reidel.
Zielski A., Krąpiec M., 2004. Dendrochronologia. PWN Warszawa.
Litera uzupełniająca:
Krąpiec M., 1998. Oak dendrochronology of the Neoholocene in Poland. Folia Quaternaria, 69: 5-134, Kraków.
Szychowska-Krąpiec E. 2010. Long-term chronologies of Pine (Pinus sylvestris L.) and fir (Abies alba Mill.) from the Małopolska region and their palaeoclimatic interpretation. Folia Quaternaria, 79, 122 pp., Kraków.
Ważny T., 2001, Dendrochronologia obiektów zabytkowych w Polsce. Muzeum Archeologiczne Gdańsk.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak