Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody komputerowe w ochronie środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-207-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie złożone zjawiska przyrodnicze wraz z ich fizyczną interpretacją pozwalającą na tworzenie modeli matematycznych OS2A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych. OS2A_W09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 stosuje metody modelowań statystycznych oraz techniki i narzedzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych przyrodniczych OS2A_U08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania wiedzy przyrodniczej i zna jej praktyczne zastosowania Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U005 Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na tworzenie prostych programów komputerowych oraz skryptów wspomagających korzystanie z aplikacji i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska OS2A_U24 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie złożone zjawiska przyrodnicze wraz z ich fizyczną interpretacją pozwalającą na tworzenie modeli matematycznych - - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych. - - + - - - - - - - -
M_W003 stosuje metody modelowań statystycznych oraz techniki i narzedzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych przyrodniczych - - + - - - - - - - -
M_W004 Rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania wiedzy przyrodniczej i zna jej praktyczne zastosowania - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U005 Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na tworzenie prostych programów komputerowych oraz skryptów wspomagających korzystanie z aplikacji i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Charakterystyka danych przestrzennych – zapis w różnych systemach odniesienia
2. Pobieranie próbek i zagadnienia błędów
3. Różne sposoby prezentacji danych
4. Rodzaje analiz przestrzennych
5. Metody analiz statystycznych danych przestrzennych (metody korelacyjne, regresyjne)
6. Metody modelowania i predykcji danych 2D
7. Symulacja i modelowanie danych przestrzennych
8. Ocena jakości uzyskanych wyników

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 100% oceny z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza matematyczna i informatyczna zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej z zakresu I roku studiów Informatyki Stosowanej, podstawowa znajomość systemów GIS

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Houlding S. W., Practical geostatistics : modeling and spatial analysis, Springer, 2000.
2. Haining, R. P. Spatial data analysis : theory and practice, Cambridge University Press, 2004.
3. Schabenberger, O., Gotway , C., A., Statistical methods for spatial data analysis. Chapman & Hall/CRC / Taylor & Francis Group, 2005.
4. Applied GIS and spatial analysis, John Stillwell, J., Graham Clarke, G., John Wiley & Sons, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nowoczesne technologie w ochronie środowiska a zrównoważony rozwój — Modern environmental technologies and sustainable development / Monika CHUCHRO, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Adam PIÓRKOWSKI // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2011 vol. 6 no. 1 suppl., s. 199–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Abstr.

Porównanie wybranych metod predykcji szeregów czasowych natężenia dopływu ścieków do oczyszczalni za pomocą błędów prognoz ex-post — Comparison of selected methods for time series prediction of the intensity of the flow of sewage to treatment with forecasting errors ex-post / Monika CHUCHRO // W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych = The computer-aided scientific research, [Cz.] 18 / red. Jan Zarzycki. — Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2011. — (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = The Works of Wrocław Scientific Society. Seria B ; nr 217). — ISBN: 978-83-7374-076-1. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

The structure of influent time series in wastewater treatment plants / M. CHUCHRO // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

Analiza danych środowiskowych metodami eksploracji danych — Environmental data analysis using data mining methods / Monika CHUCHRO // Studia Informatica ; ISSN 0208-7286. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka. — 2011 vol. 32 no. 2A, s. 417–428. — Bibliogr. s. 427, Streszcz., Summ.. — Dod. na s. red. numer kolejny Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej: 1843

Informacje dodatkowe:

Wymagane jest by student samodzielne opracował praktyczne realizacje poznanych metod analizy danych z wykorzystaniem wybranego pakietu oprogramowania (co najmniej 6 prostych typów analiz)