Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Autoprezentacja i komunikacja
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-211-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 student definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej. 2. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie 3. wie jak przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) OS2A_W19, OS2A_W20 Kolokwium
M_W002 student definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie wie jak przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) OS2A_W15, OS2A_W19, OS2A_W20, OS2A_W14
M_W003 stud. definiuje cele zachowań komunikacyjnychna płaszczyźnie społecznej. stud. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie,, wie jak przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) OS2A_W15, OS2A_W19, OS2A_W20, OS2A_W14 Kolokwium
M_W004 . definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie potrafi przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) OS2A_W19, OS2A_W16, OS2A_W20, OS2A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 student potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji OS2A_U18, OS2A_U13, OS2A_U19 Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji OS2A_U18, OS2A_U06, OS2A_U05, OS2A_U14 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy oraz poza nim, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji OS2A_K09, OS2A_K02, OS2A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy oraz poza nim, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji, OS2A_K09, OS2A_K03, OS2A_K02, OS2A_K01 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 student definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej. 2. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie 3. wie jak przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) - - - - + - - - - - -
M_W002 student definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie wie jak przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) - - - - - - - - - - -
M_W003 stud. definiuje cele zachowań komunikacyjnychna płaszczyźnie społecznej. stud. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie,, wie jak przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) - - - - - - - - - - -
M_W004 . definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie potrafi przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne) - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji - - - - + - - - - - -
M_U002 potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy oraz poza nim, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji - - - - + - - - - - -
M_K002 potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy oraz poza nim, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji, - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

Celem przedmiotu jest polepszenie umiejętności komunikowania interpersonalnego. Zajęcia mają za zadanie zapoznać studentów z ze sposobami komunikowania w grupie, barierami w komunikowaniu i sposobami oraz metodami usprawniania komunikacji w różnych sytuacjach.

Treści merytoryczne przedmiotu
Istota komunikowania, poziomy komunikowania, typy komunikowania.
Komunikowanie informacyjne i perswazyjne
Dystans przestrzenny, język ciała i inne pozawerbalne czynniki wpływające na w komunikowaniu pozawerbalnym
Autoprezentacja, jak sobie radzić z tremą.
Efektywne słuchanie drugiej osoby
Asertywność – jak ją wypracować
Kłótnie i spory – jak sobie z nimi radzić –
Negocjowanie konfliktów interpersonalnych
Płeć i komunikacja – jak zrozumieć osoby płci przeciwnej
Trudne sytuacje – komunikowanie o nich, rozmawianie w sytuacjach traumatycznych
Manipulacje jako typ komunikowania perswazyjnego – typy manipulacji i sposoby radzenia sobie z nią.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach praktycznych 8 godz
Udział w zajęciach warsztatowych 6 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Metody oceny : Kolokwium z treści zajęć i zadanego podręcznika kolokwium po zakończeniu kursu. prezentacja lub referat podnoszą ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak Udział w wykładach
15 godz
Udział w zajęciach praktycznych
15 godz
Przygotowanie do zajęć
20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp.
10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć
15 godz

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Spis zalecanych lektur
M. Davis, K. Paleg, P. Fanning, Jak usprawnić komunikatywność, Gliwice 2007
„Jak żyć z ludźmi” Umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży : ćwiczenia grupowe. Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej, [b.r.]
Nęcki Zbigniew: Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996
Thomson Peter: Sposoby komunikacji interpersonalnej : spraw, by cię słuchano, i odnieś sukces. Poznań: Wydaw. „Zysk i S-ka”, 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak