Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geoparks
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-301-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej OS2A_W01, OS2A_W04 Kolokwium
M_W002 Zna aspekty prawne funkcjonowania geoparków w Polsce i na świecie OS2A_W08 Kolokwium
M_W003 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory wybrznych geoparków OS2A_W12, OS2A_W02, OS2A_W11 Prezentacja,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne OS2A_U06, OS2A_U09, OS2A_U03 Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 Potrafi wskazać problemy związane z funkcjonowaniem i tworzeniem geoparków OS2A_U09 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej OS2A_K04, OS2A_K07 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody nieożywionej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne funkcjonowania geoparków w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory wybrznych geoparków + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać problemy związane z funkcjonowaniem i tworzeniem geoparków - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Świadomie postrzega wartość przyrody nieożywionej - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Geoparki – definicje, funkcja potrzeba tworzenia (1 godzina)
Prawne regulacje w zakresie działania i tworzenia geoparków prawo polskie i międzynarodowe) (3 godziny)
EGN – European Geopark Network – rola zadania (1 godzina)
Struktura i funkcjonowanie EGN (2 godziny)
Europejska i światowa sieć geoparków (4 godziny)
Status geoparków w wybranych krajach (2 godziny)
Charakterystyka wybranych geoparków Europy i zasady funkcjonowania geoparków w krajach europejskich (10 godzin)
Charakterystyka wybranych geoparków pozaeuropejskich zasady funkcjonowania geoparków w krajach pozaeuropejskich(7 godzin)

Ćwiczenia projektowe:

Sieć polskich geoparków – historia tworzenia perspektywy rozwoju (2 godziny)
Charakterystyka geoparków Polski (3 godziny)
Obszary perspektywiczne dla powstawania geoparków w Polsce (6 godzin)
Wykorzystanie geoparków i ich rola (4 godziny)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z kolokwium zaliczeniowego (80%) i prezentacji (20%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

elementy nauk o środowisku
elementy ochrony przyrody

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alexandrowicz Z. 2006: Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. 54: 36-41; Alexandrowicz Z. 2007: Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG, 425: 19-26; Mityk J. 1986: Geografia fizyczna części świata: (zarys fizjograficzny). PWN, W-wa, 502 s.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak