Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dokumentowanie obszarów do ochrony
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-303-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele oraz aspekty prawne w Polsce i międzynarodowe dotyczące ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Potrafi scharakteryzować formy ochrony przyrody w Polsce. OS2A_W07, OS2A_W17 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować kartę dokumentacyjną punktowej formy ochrony z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych oraz rozwoju zrównoważonego OS2A_U13 Prezentacja,
Projekt
M_U002 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych w aspekcie różnorodności przyrodniczej OS2A_U23, OS2A_U22, OS2A_U20, OS2A_U21 Prezentacja,
Projekt
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł dotyczące ochrony przyrody OS2A_U10, OS2A_U11 Prezentacja,
Projekt
M_U004 Student potrafi przeprowadzić konsultacje w zakresie tworzenia obiektów chronionych OS2A_U10, OS2A_U11 Udział w dyskusji
M_U005 Potrafi scharakteryzowaś ekonomiczne skutki powołania obszaru chronionego OS2A_U19 Prezentacja
M_U006 Potrafi przygotwać prostą bazę danych oraz prosty program funkcjonowania obszaru chronionego OS2A_U24 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących ochrony przyrody OS2A_K09 Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele oraz aspekty prawne w Polsce i międzynarodowe dotyczące ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Potrafi scharakteryzować formy ochrony przyrody w Polsce. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować kartę dokumentacyjną punktowej formy ochrony z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych oraz rozwoju zrównoważonego - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych w aspekcie różnorodności przyrodniczej - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł dotyczące ochrony przyrody - - - - - - + - - - -
M_U004 Student potrafi przeprowadzić konsultacje w zakresie tworzenia obiektów chronionych - - - - - - + - - - -
M_U005 Potrafi scharakteryzowaś ekonomiczne skutki powołania obszaru chronionego - - - - - - + - - - -
M_U006 Potrafi przygotwać prostą bazę danych oraz prosty program funkcjonowania obszaru chronionego - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących ochrony przyrody - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Definicje i podstawowe pojęcia, motywy i cele ochrony przyrody (1h), prawo o ochronie przyrody w Polsce – konstytucja, ustawa (2 h), kompetencje organów państwa w zakresie ochrony przyrody; formy ochrony
przyrody (2 h), zasady sporządzania dokumentacji obiektu przyrodniczego (2h, prezentacja dokumentacji obiektów przyrodniczych ze szczególnym naciskiem na obiekty przyrody nieożywionej (prezentacje multimedialne) (23 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 23 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z prezentacji i projektu (80%) oraz aktywności na zajęciach (20%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy nauk o środowisku
Zagadnienia Ochrony Przyrody

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Czasopisma – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Informacje dodatkowe:

Brak