Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polityka ochrony środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-306-GR-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą instrumentów polityki ochrony środowiska. OS2A_W13, OS2A_W14 Egzamin
M_W002 Student zna podstawowe zasady i rodzaje polityki ochrony środowiska. OS2A_W13, OS2A_W14, OS2A_W11 Kolokwium
M_W003 Student zna zasady ekorozwoju. OS2A_W07 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność prawidłowej interpretacji zasad polityki ochrony środowiska. OS2A_U03, OS2A_U02, OS2A_U01 Prezentacja
M_U002 Student potrafi wskazać podstawę prawną naruszenia zasad polityki ochrony środowiska. OS2A_U10, OS2A_U09 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność realizacji polityki ochrony środowiska w celu zapewnienia ekorozwoju. OS2A_K03 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą instrumentów polityki ochrony środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe zasady i rodzaje polityki ochrony środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady ekorozwoju. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność prawidłowej interpretacji zasad polityki ochrony środowiska. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wskazać podstawę prawną naruszenia zasad polityki ochrony środowiska. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność realizacji polityki ochrony środowiska w celu zapewnienia ekorozwoju. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Metody i instrumenty polityki ochrony środowiska
2. Instrumenty ochrony środowiska w gospodarce rynkowej
3. Polityka zrównoważonego rozwoju
4. Polityka ekorozwoju
5. Strategia wdrażania ekorozwoju do polityki ochrony środowiska
6. Regionalizacja polityki ochrony środowiska
7. Polityka gospodarowania środowiskiem
8. Cele i tryb sporządzanie i przyjmowania polityki ekologicznej
9. Realizacja polityki ekologicznej w planach gospodarki odpadami
10. Polityka ochrony środowiska w polityce przestrzennej i instrumenty jej realizacji

Ćwiczenia audytoryjne:
Instrumenty polityki ochrony środowiska

1. kryteria opracowywania zróżnicowanych przestrzennie i przedmiotowo standardów imisyjnych,
2) waloryzacja opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za naruszanie standardów środowiskowych przez podmioty gospodarcze,
3) zakazy obrotu towarami nie spełniającymi atestów ekologicznych,
4) zakazy realizacji projektów technicznych oraz budowy i przekazywania do eksploatacji obiektów nie wyposażonych w urządzenia spełniające wymogi ochrony środowiska,
5) sporządzania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko w postępowaniu,
6) ochrona terenów zagrożonych lub cennych przyrodniczo poprzez zakazy budowy lub rozbudowy zakładów uciążliwych dla środowiska.
7) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zasady udzielania dofinansowania dla inwestycji proekologicznych.
8) Inne preferencje finansowe dla przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska (odpisy amortyzacyjne, ulgi w podatku dochodowym dla inwestorów oraz producentów urządzeń i aparatury, a także wykonawców robót z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obniżone stopy kredytów inwestycyjnych, zwolnienia z podatku obrotowego przy produkcji maszyn i urządzeń służących ochronie środowiska, zamówienia rządowe na zadania z zakresu badań, wdrożeń, inwestycji oraz produkcji urządzeń służących ochronie środowiska, ulgi podatkowe i preferencje kredytowe dla podmiotów gospodarczych wykorzystujących surowce wtórne i odpadowe,
9) modyfikacja regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności za dopuszczenie do zanieczyszczenia środowiska, za niedotrzymanie wymogów ochrony środowiska
10) Poprawa stanu nadzoru nad ochroną środowiska

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 17 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z testu jednokrotnego wyboru, z wiedzy przekazanej w ramach wykładów i ćwiczeń, prezentacja referatu przygotowanego w formie posterowej dotyczącego przykładu naruszenia zasad polityki ochrony środowiska
Średnia ważona z uzyskanych ocen (60% wykład, 40% ćwiczenia)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagane wiadomości z zakresu podstawowych zagadnień ochrony środowiska, instrumentów ochrony środowiska, prawa i ekonomii w ochronie środowiska
Obowiązkowe zaznajomienie się z prawnymi aspektami polityki ochrony środowiska zamieszczonymi na stronach: www.mos.gov.pl www.abc.com.pl www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Poskrobko B., Górka K., Radecki W., 1995, Ochrona środowiska, Warszawa PWE
Lipiński A., 2001, Elementy prawa ochrony środowiska, Zakamycze
Górski M., Kierzkowska J., M., 2005, Prawo ochrony środowiska, WSIiNSP, Bydgoszcz
Jendrośka J., Bar M., 2005, Prawo ochrony środowiska, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław
www.abc.com.pl/Prawo-Srodowisko
Wydawnictwa Biblioteki Monitoringu Środowiska (aktualizowany spis : www.wios.tarnow.pl/n1/tekst/bms.htm)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Podstawowa wiedza dotycząca instrumentów polityki ochrony środowiska.
Podstawowe zasady i rodzaje polityki ochrony środowiska
Znajomość zasad ekorozwoju
Interpretacji zasad polityki ochrony środowiska.
Podstawy prawne naruszenia zasad polityki ochrony środowiska
Przyczyny konieczności realizacji polityki ochrony środowiska w celu zapewnienia ekorozwoju
egzamin (test) obejmujący zagadnienia teoretyczne dotyczące reaktywnej i zintegrowanej polityki ochrony środowiska, zasady subwencjonowania działalności proekologicznej, podstawowe grupy metod ochrony środowiska