Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rekultywacja obszarów zdegradowanych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-102-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Skwarczek Marian (Marian.Skwarczek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat aktualnie stosowanych rozwiązań technologicznych w rekultywacji OS2A_W18, OS2A_W07, OS2A_W17, OS2A_W20 Egzamin,
Projekt
M_W002 Student ma wiedzę na temat postępowania decyzyjnego w rekultywacji OS2A_W18, OS2A_W07 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi znaleźć rozwiązanie techniczne mające na celu przywrócenie użyteczności terenom zdegradowanym OS2A_U23, OS2A_U22, OS2A_U01, OS2A_U21, OS2A_U03, OS2A_U02 Egzamin,
Projekt
M_U002 Student potrafi przygotować koncepcję rekultywacji obszaru zdegradowanego OS2A_U23, OS2A_U22, OS2A_U20, OS2A_U21 Egzamin,
Projekt
M_U003 Student potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł bibliograficznych przygotować wypowiedź ustną dotyczącą rekultywacji OS2A_U13 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U004 Student potrafi prowadzić konsultacje społeczne wybranego projektu rekultywacyjnego OS2A_U10, OS2A_U11 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska i rekultywacji obszarów zdegradowanych OS2A_K09 Egzamin,
Projekt
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia oraz potrafi współdziałać w grupie OS2A_K02, OS2A_K01 Egzamin,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat aktualnie stosowanych rozwiązań technologicznych w rekultywacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat postępowania decyzyjnego w rekultywacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi znaleźć rozwiązanie techniczne mające na celu przywrócenie użyteczności terenom zdegradowanym + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować koncepcję rekultywacji obszaru zdegradowanego + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł bibliograficznych przygotować wypowiedź ustną dotyczącą rekultywacji + - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi prowadzić konsultacje społeczne wybranego projektu rekultywacyjnego + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska i rekultywacji obszarów zdegradowanych + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia oraz potrafi współdziałać w grupie + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Rekultywacja i zagospodarowanie: podstawowe pojęcia. Cele i ogólne założenia rekultywacji. Podstawy prawne rekultywacji. Schemat postępowania ustalającego zakres rekultywacji. Analiza ryzyka w rekultywacji. Zarządzanie ryzykiem. (2)
2. Metody rekultywacji rzek i jezior: Selektywne usuwanie wód hypolimnionu, Sztuczne napowietrzanie jezior, Usuwanie osadów dennych, Przepłukiwanie/rozcieńczanie, Inaktywacja fosforu, Metody biologiczne. (2)
3 -15. Klasyfikacja metod rekultywacji: metody inżynierskie i procesowe. Szczegółowe omówienie poszczególnych metod wraz z wypunktowaniem wad i zalet danej metody: Metody fizyczne rekultywacji: spalanie, desorpcja termiczna, usuwanie próżniowe, rozdzielanie mechaniczne, wydobycie i gromadzenie, wspomagane termicznie odparowanie do próżni, elektrooczyszczanie, systemy ścianek szczelnych, izolacja powierzchniowa, metoda BAG. Metody chemiczne: odmywanie gleby, przemywanie gleby, ekstrakcja rozpuszczalnikowa, immobilizacja zanieczyszczeń, dehalogenacja, chemiczne i fotochemiczne utlenianie/ redukcja. Metody biologiczne: kompostowanie, reaktory/ filtry biologiczne, bioremediacja, fito stabilizacja, fito ekstrakcja, pokrywy roślinne. Nowe metody i technologie: fotoliza, Proces mieszany (lasagna process), rozkład w plazmie, stabilizacja zanieczyszczeń na polimerach, nitryfikacja. (11)

Ćwiczenia projektowe:

W ramach ćwiczeń projektowych studenci wykonują w grupach koncepcje projektów rekultywacyjnych dotyczących takich zagadnień jak np.: Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo podziemne (górnictwo węgla kamiennego, rud żelaza, rud cynkowo-ołowiowych, rud miedzi). Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo odkrywkowe (górnictwo węgla brunatnego, kopalnictwo torfu, górnictwo siarki). Szkody górnicze. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez eksploatację surowców skalnych. Rekultywacja terenów składowania odpadów chemicznych. Rekultywacja terenów składowania odpadów komunalnych. Rekultywacja gruntów wylewiskowych i popowodziowych. Rekultywacja terenów składowania osadów ściekowych. Rekultywacja terenów składowania odpadów paleniskowych. Rekultywacja gruntów zaolejonych. Ochrona i rekultywacja gruntów erodowanych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z egzaminu + 0,4 * ocena z prezentacji i dyskusji projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw gleboznawstwa i rekultywacji gleb
Znajomość biologii w zakresie szkoły średniej
Znajomość podstaw chemii i geochemii
Znajomość podstaw geologii
Podstawowa znajomość petrografii i mineralogii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Karczewska A., Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław, 2008.
Gworek B. (red), Technologie rekultywacji gleb. Monografia, WNGB, Warszawa, 2004.
Gołda T., Rekultywacja. Skrypty Uczelniane UWND AGH, Kraków, 2005.
Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa, 2003.
red. Maliny G., praca zbiorowa, Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań, 2011.
Maciak F., Materiały do ćwiczeń z rekultywacji terenów zdegradowanych. Wyd. SGGW, Warszawa, 1996.
BARAN S., TURSKI R., Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR, Lublin, 1996.
Greinert H., Grejnert A., Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego. Wyd. PZ, Zielona Góra, 1999.
Cieśliński Z., JAWOROWSKI P., Szczepańska E., Problemy ochrony i rekultywacji środowiska. Wyd.
UMK, Toruń, 1994.
Siuta J., Rekultywacja gruntów. Poradnik. Wyd. IOŚ, Warszawa, 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Projekty realizowane są na zajęciach i korygowane na bieżąco w trakcie ich wykonywania lub w ramach godzin konsultacyjnych, nie ma zatem możliwości poprawiania poszczególnych projektów po ich oddaniu prowadzącemu.
Poprawa wyniku negatywnego z modułu możliwa jest poprzez przystąpienie do terminu poprawkowego egzaminu.