Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geochemia środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-103-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kucha Henryk (kucha@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kicińska Alicja (kicinska@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat pierwiastków głównych i ich wpływu na cykl geochemiczny, oraz pierwiastków śladowych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego OS2A_W03, OS2A_W01, OS2A_W02, OS2A_W05 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie mobilizacji i immobilizacji pierwiastków związanych ze zmianą wartościowości oraz ich oddziaływania na środowisko OS2A_W01, OS2A_W02, OS2A_W05 Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę na temat podstaw oddziaływania bakterii na ruchliwość pierwiastków OS2A_W01, OS2A_W02, OS2A_W05 Kolokwium
M_W004 Student ma wiedzę na temat podstaw równowag fazowych i wiązania pierwiastków w minerałach, trwałości minerałów, wiązania pierwiastków toksycznych przez składniki gleby i osadów OS2A_W03 Kolokwium
M_W005 Student ma wiedzę na temat podstawowych metod badania cech fizycznych i chemicznych próbek środowiskowych, oraz wyboru komplementarnych metod analizy OS2A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne OS2A_U01, OS2A_U16 Sprawozdanie
M_U002 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji OS2A_U06, OS2A_U04, OS2A_U05 Sprawozdanie
M_U003 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł OS2A_U10 Sprawozdanie
M_U004 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac OS2A_U12 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji OS2A_K07, OS2A_K01, OS2A_K05 Sprawozdanie
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role OS2A_K02 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat pierwiastków głównych i ich wpływu na cykl geochemiczny, oraz pierwiastków śladowych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie mobilizacji i immobilizacji pierwiastków związanych ze zmianą wartościowości oraz ich oddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat podstaw oddziaływania bakterii na ruchliwość pierwiastków + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę na temat podstaw równowag fazowych i wiązania pierwiastków w minerałach, trwałości minerałów, wiązania pierwiastków toksycznych przez składniki gleby i osadów + - + - - - - - - - -
M_W005 Student ma wiedzę na temat podstawowych metod badania cech fizycznych i chemicznych próbek środowiskowych, oraz wyboru komplementarnych metod analizy + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne - - + - - - - - - - -
M_U002 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji + - + - - - - - - - -
M_U003 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł + - + - - - - - - - -
M_U004 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykłady:
Pierwiastki główne i ich wpływ na cykl geochemiczny, na mobilność pierwiastków śladowych naturalnych oraz antropogenicznych. Rozmieszczenie pierwiastków w skałach i niektórych asocjacjach geochemicznych. Sposoby przemieszczania metali w środowisku, metody identyfikacji form przemieszczania metali. Przemieszczanie pierwiastków w warunkach powierzchniowych w roztworach, w fazie koloidalnej, w formie wtórnych połączeń. Wymiana jonowa na granicy faz. Zagadnienia trwałości minerałów. Podstawy równowag fazowych. Wpływ wartościowości na rozpuszczalność minerałów. Rola bakterii w rozpuszczaniu i immobilizacji pierwiastków. Radioaktywność w środowisku. Pierwiastki promieniotwórcze w skałach, glebach i wodach, migracja radonu. Podstawy chemii metali: klasyfikacja, połączenia pierwiastków metalicznych, rozpuszczalność, właściwości jonów metali, rola wartościowości w rozpuszczaniu i toksyczności. Transformacja metali w środowisku. Toksyczność wybranych metali w zależności od ich formy chemicznej. Parametry wpływające na zależność pomiędzy dawką a oddziaływaniem metali. Interakcje: synergizm i antagonizm. Toksyczność połączeń organometalicznych.
Geochemia a jakość wód. Gleby i rośliny a geochemia środowiska. Zależności: gleba-rośliny, gleba-rośliny-zwierzęta. Geochemia a człowiek: pierwiastki niezbędne, częściowo niezbędne i toksyczne. Typowe źródła zanieczyszczeń i skażeń środowiska.
Specyfika metod analitycznych stosowanych w geochemii środowiska.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia:
Regulamin i przepisy BHP laboratorium. Specyfika badań różnych komponentów środowiska. Metodyka opróbowania, praktyczne wykonanie opróbowania skażonych gleb na terenie miasta Krakowa. Przygotowanie próbek do badań analitycznych – suszenie, rozdrabnianie, uśrednianie, pomniejszanie, pobranie średniej próbki analitycznej. Oznaczanie pH czynnego i potencjalnego gleb. Oznaczanie całkowitej i bioprzyswajalnej zawartości metali ciężkich w skażonej glebie. Metodyka przygotowania wyciągu wodnego z odpadów przemysłowych; oznaczanie zawartości rozpuszczalnych anionów, metali ciężkich, pH i przewodności elektrolitycznej. Podstawowa analiza wody. Ocena jakości wyników. Podsumowanie zajęć i uzyskanych wyników, kolokwium, zaliczenie ćwiczeń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z kolokwium z wykładów + 0,4 * ocena z ćwiczeń (sprawozdania i kolokwium)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość chemii, fizyki i matematyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Arthur H. Brownlow (1996) Geochemistry . Upper Saddle River : Prentice Hall.
Douglas, G. (1988) Eh-pH diagrams for geochemistry, v3, Berlin, Springer 1988.
Ehrlich, H., L., Newman, D., K. (2009) Geomicrobiology, 5th ed, Boca Raton, Florida CRC Press, 628pp.
Fyfe, W. S., Price N. J Thompson., A. B (1978) Fluids in the earth’s crust: their significance in metamorphic, tectonic and chemical transport processes. Amsterdam: Elsevier Scientific Publ. Co..
Gunter Faure (1998) Principles and applications of geochemistry : comprehensive textbook for geology students . 2nd ed., 600pp, Upper Saddle River : Prentice Hall.
Hubert Lloyd Barnes (1997) Geochemistry of hydrothermal ore deposits. New York: John Wiley & Sons.
Kabata-Pendfias, A., Pendias, H. (1993) Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN W-wa 1993.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A. (2007) Podstawy geochemii środowiska. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak