Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Transport w ochronie środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-104-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu eksploatacji pojazdów OS2A_W17 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu oddziaływania transportu na środowisko OS2A_W12, OS2A_W07, OS2A_W01, OS2A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy źródeł zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów (klocki hamulcowe, tarcze sprzęgieł, katalizatory, itd.) OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U13, OS2A_U09, OS2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie i rzeczowo prowadzić dyskusje dotyczące problematyki środowiskowej w transporcie OS2A_K09, OS2A_K05, OS2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu eksploatacji pojazdów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu oddziaływania transportu na środowisko + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy źródeł zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów (klocki hamulcowe, tarcze sprzęgieł, katalizatory, itd.) - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie i rzeczowo prowadzić dyskusje dotyczące problematyki środowiskowej w transporcie - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawy eksploatacji pojazdów.
Materiały wykorzystywane w produkcji części samochodowych.
Zanieczyszczenia związane z zużyciem klocków hamulcowych tarcz sprzęgła, katalizatora,opon.

Ćwiczenia audytoryjne:

Studenci przygotowują referaty i prezentacje dotyczące zanieczyszczeń związanych z eksploatacją pojazdów.
W trakcie zajęć w grupach prowadzona jest dyskusja.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego z wykładów i z zaliczenia z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych zagadnień z ochrony środowiska, inżynierii środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adachi K., Tainosho Y.: Characterization of heavy metal particles embedded in tire dust, Environment International 2004, 30: 1009 – 1017
Hjortenkrans D.S.T., Bergbäck B.G., Häggerud A.V. Metal emissions from brake linings and tires: case studies of Stockholm, Sweden 1995/1998 and 2005 Environmental Science & Technology, 41 (2007), pp. 5224–5230
Wieszała R, Wyciślik A., An attempt to identify the dust formed by frictional elements of vehicles in Road condition. Journal of Engineering. Faculty of Engineering Hunedoara, (2008)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak