Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka wodno-ściekowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-105-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. OS2A_W13, OS2A_W14 Kolokwium
M_W002 Student zna metody ochrony rezerwuarów wód pitnych przed zanieczyszczeniami, zna metody ograniczania/zmniejszania ładunków zanieczyszczeń w ściekach. OS2A_W13, OS2A_W14, OS2A_W11 Kolokwium
M_W003 Student zna metody uzdatniania wód. OS2A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić jakość wód stanowiących rezerwuar wód pitnych, wód przeznaczonych do konsumpcji. OS2A_U03, OS2A_U02, OS2A_U01 Prezentacja
M_U002 Student potrafi ocenić jakość wód opadowych, ścieków komunalnych i przemysłowych. OS2A_U10, OS2A_U09 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wskazać w oparciu o model DPSIR możliwości poprawy funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w konkretnych uwarunkowaniach geośrodowiskowych. OS2A_K03 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody ochrony rezerwuarów wód pitnych przed zanieczyszczeniami, zna metody ograniczania/zmniejszania ładunków zanieczyszczeń w ściekach. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody uzdatniania wód. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić jakość wód stanowiących rezerwuar wód pitnych, wód przeznaczonych do konsumpcji. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić jakość wód opadowych, ścieków komunalnych i przemysłowych. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wskazać w oparciu o model DPSIR możliwości poprawy funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w konkretnych uwarunkowaniach geośrodowiskowych. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Strefy ochrony ujęć i źródeł wody.
2. Specyfika uzdatniania wód powierzchniowych i wód podziemnych.
3. Specyfika gospodarki wodno-ściekowej miasta i wsi.
4. Uzdatnianie wody – procesy i urządzenia. Instalacje wodociągowe.
5. Transport i magazynowanie wody. Zapotrzebowanie na wodę.
6. Oczyszczanie ścieków – procesy i urządzenia.
7. Sieci kanalizacyjne.
8. Rodzaje, ilość i właściwości ścieków.
9. Usuwanie ścieków i wód opadowych, systemy odwadniające i podczyszczające ścieki deszczowe.
10. Funkcjonowanie kanalizacji burzowej.
11. Unieszkodliwianie ścieków i wód przemysłowych.
12. Warunki odprowadzania ścieków przemysłowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych.
13. Właściwości osadów kanalizacyjnych i ściekowych.
14. Stan, monitorowanie i konserwacja systemów wodno-ściekowych.
15. Ekologia w gospodarce wodno-ściekowej.

Zajęcia praktyczne:
Uwarunkowanie środowiskowe gospodarki wodno-ściekowej

Student wykonuje analizę uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej przykładowego zurbanizowanego rejonu, szczególnie w aspekcie funkcjonowania:
• zakładów uzdatniania wody,
• komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków,
• systemów odwadniania i urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z testu jednokrotnego wyboru, z wiedzy przekazanej w ramach wykładów i ćwiczeń, prezentacja referatu przygotowanego w formie posterowej Ocena końcowa = 50% ocena zaliczenia 2 kolokwiów, 25% ocena z posteru i 25% ocena z aktywności
(TEST) obejmujący zagadnienia teoretyczne dotyczące reaktywnej i zintegrowanej polityki ochrony środowiska, zasady subwencjonowania działalności proekologicznej, podstawowe grupy metod ochrony środowiska

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagane wiadomości z zakresu podstawowych zagadnień ochrony środowiska, instrumentów ochrony środowiska, Znajomość prawnych zasad ochrony hydrosfery, Umiejętność posługiwania się aktami wykonawczymi prawa ochrony środowiska mającymi zastosowanie do gospodarki wodno-ściekowej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wodociągi i kanalizacja, red. M. Romana, Arkady, Warszawa, 1992;
Heidrich Z. i inni, Gospodarka wodno-ściekowa, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa, 2005;
Zofia Sadecka, Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków, Wydawnictwo: Seidel-Przywecki, 2010;
Z. Ciechanowski, M. Matlakiewicz, K. Pomianowski, Zasady Budowy Wodociągów. Podręcznik do użytku inżynierów, Seidel-Przywecki, 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą, odnalezienie portali prawnych, nabranie umiejętności poszukiwania aktów prawnych po słowach kluczowych
przygotowanie się do swobodnych wypowiedzi dotyczących grup zagadnień omawianych na wykładach
przygotowanie podstaw prawnych do zasad naruszenia polityki ochrony środowiska w gospodarce wodno-ściekowej (wybrany przykład z orzecznictwa)
wykonanie pracy pisemnej a na jej podstawie posteru i przygotowanie się do jego prezentowania